zazi.com ... 0m$ivcar ...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
...g8pit Stvn...
Jyotirlingum le`maXa bar jyaeitRil&g
... saemna9 ... miLlkajuRn ...mhakale[vr...Aomkare[vr...vE)yna9...rame[vr...

...nagna9...iv[vna9...{y&bke[vr...kedarna9...-Im=&kr...

Sukarma   sukm$

  ma bap ne -ul=o nhI

TatVa Chintan tTvic&tn

New m&{a iv}aan , =r8agit SvamI sdai=v

m&{a iv}aan -ag be SvamI sdai=v , Microsoft Office Document Image

m&{a iv}aan -ag Aek SvamI sdai=v , Microsoft Office Document Image

m&{a iv}aan AoX` SvamI sdai=v

vaick jp SvamI sdai=v

inTy@vn sa0n SvamI sdai=v

p/////\\\}aanu& =asn , hu& ko8 2u&? kem @vu& 2u&? SvamI sdai=v

nicketa , k5 wpnIqd , mhiq$ Ariv&d

Swastik AartI

[aI Aa)y =iKtnI AartI

[aIlåmI@nI AartI

[aI iv[v&-rI Stvn

Om calIsa

hnuman calIsa

gay{aI calIsa

dTt bavnI