zlogo.gif (1294 bytes) ...0m$ivcar...g8pit Stvn...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
g8pitna µad= nam Stae{a
p/9m& vk/tu*D& c AekdNt& iµtIykm\ |
t<tIy& k<Q8ip&gax& gjvk\{a& ctu9Rkm\ ||
lMbaedr& p&cm& c qQ5& ivk4mev c |
sPtm& iv)nraj& c 0Um/v8R& t9aQ4mm\ ||
nvm& -alcN²& c d=m& tu ivnaykm\ |
Aekad=& g8pit& µad=& tu gjannm\ ||
µad=Etain namain i{asN)y& yŠ p5eNnrŠ |
n c iv)n-y& tSy svRisi´kr& p/-ae ||

“g8pitnI Stuit”
p/9m sm£& g8pit deva, iv3n dejae kapI rama,
bIje sm£& =arda mEya, va8I inRmX AapI rama,
{aIje sm£& gu£ cr8ne, pavn kI0a papI rama,
cae9e sm£& matŬiptane sd\bui´ bhu AapI rama,
punIt pc&m\ prmeżvrne, manv pdvI AapI rama.