zlogo.gif (1294 bytes) ...0m$ivcar...gay{aI calIsa...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
 Ma Gaytri
Click Here To Listen

daeha

H/I&, I&, klI&, me0a, p/-a @vn jyaeit p/c&D !

=aiNt, kaiNt, jag<it, p/git, rcna =ikt A`&D !!

jgt jnnI, m&gl krnI, gay{aI su`0am !

p/8vae, saiv{aI, Sv0a, Svaha, pUrn kam !!

-U-uRvŠ SvŠ yut jnnI
gay{aI int kilml dhnI

Axr caEvIs prm puinta
:nme& bse& =aS{auit gIta

=a[vt stae gu8I strupa
sTy snatn su0a Anupa

h&saru7 istMbr 0arI
Sv8R kaiNt =uic ggn ibharI

puStk, puQp, km&Dlu mala
=u-/ v8R tnu nyn iv=ala

)yan 0rt pulikt ihy hae:
su` wpjt du` durmit `ae:

kam0enu, tum sur tru 2aya
inrakar kI Ad-Ut maya

tuMharI =r8 ghE jae kae:
tre skl s&k4 sae& sae:

srSvtI, lxmI, tum kalI
idpE tuMharI jyaet inralI

tuMharI mihma par n pavE
jae =ard =t mu` gun gavE

car ved kI matu puinta
tum b/a8I gaErI sIta

mham&{a ijtne jg ma&hI
kaeW gay{aI sm nahI

suimrt ihy me& }aan p/kasE
Aals pap Aiv)ya nasE

s<iQ4 bIj jg jnnI -vanI
kal rai{a vrda kLya8I

b/a, ivQ8u, rud/, sur jete
tum sae& pave& surta tete

tum -ktn kI -kt tuMhare
jnnIih& pu{a p/a8 te Pyare

mihma Apr&par tuMharI
jy jy jy i{apda -yharI

pUirt skl }aan iv}aana
tum sm Ai0k n jgme Aana

tumih& jain k2u rhe n =eqa
tumih& pay k2u rhE n kle=a

jant tumih& tumih& hE ja:
pars pris ku0atu suha:

tuMhir =ikt idpE sb 5a:
mata tum sb 5aEr sma:

g/h nx{a b/a&D 3nere
sb gitvan tuMhare p/re

skl s<iQ4 kI p/a8 iv0ata
palk paeqk na=k {aata

mate[vrI dya v/t 0arI
tum sn tre patkI -arI

japr k<pa tuMharI hae:
tapr k<pa kre sb kae:

m&d bui te bui bl pave&
raegI raeg riht hae jave

dird/ im4E k4E sb pIra
nasE duŠ` hre -v -Ira

g<h kle= ict icNta -arI
nasE gay{aI -y harI

s&tit hIn sus&tit pave&
su` s&pi yut maed mnave&

-Ut ip=ac sbE -y `ave&
ym ke dUt ink4 nih Aave&

jae s0va suimre ict la:
Axt suhag sda su`dayI

3r vr su` p/d lhE kumarI
iv0va rhe sTy v/t 0arI

jyit jyit jgd&b -vanI
tum sm AaEr dyalu n danI

jae sdguru sae& dIxa pave&
sae sa0n kae sfl bnave

suimrn kre suruic bD-agI
lhE mnaer9 g<ih ivragI

AQ4 isi nv ini0 kI data
sb sm9R gay{aI mata

iq muin jtI tpSvI jaegI
Aart, A9IR, iciNtn -aegI

jae jae =r8 tuMharI Aave&
sae sae mn va&i2t fl pave&

bl bui iv)ya =Il Sv-aW
0n vE-v y= tej w2aW

skl b7e wpje su` nana
jae yh pa5 krE 0ir )yana

yh calIsa -iktyut, pa5 kre jae kaey
tapr k<pa p/sNnta gay{aI kI haey

-U-uvRŠ SvŠ tTsivtuvRre*y& -gaeR devSy 0Imih i0yae yae nŠ p/caedyat