zazi.com ... 0m$ivcar ...le`maXa bar jyaeitRil&g...-Im=&kr jyaitRil&g...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
    paetana ip/y -ktna rx8 kaje p/g4el -gvan =&kr AhI& jyaeitRil&g pe iS9t 9ya 2e. hjarae vqR pUvRe DaiknI pvRt pr j&glma& kkR4I namnI raxsI AeklI rhetI htI. kar8 ke tena raxs pit ivra0ne -gvan rame marI na&~yae htae. Aek idvs rav8nae nanae -a: ku&-k8R tenI :C2a ivru rae. pir8ame -Imasur namna raxspu{anae jNm 9yae. mae4a 9ya p2I -Imasurne jyare `br pDI ke tena b&ne iptane -gvan rame marI na&`ela Tyare te ATy&t k/aei0t 9yae Ane ramc&@ -gvan ivQ8una manv Avtar haeva9I jena9I p/sNn 9:ne b/a@Ae Atul bXnu& vrdan AaPyu&.

    vrdanna share kam de=na mhap/tapI raja sudix8ne -Imasure @tIne DaiknIvma& ked krIne ra~yae Aeka&tvas drMyan rajaAe -gvan =&krnu& pai9Rv il&g bnaVyu& Ane tenu& pUjn krva laGyae. -Imasur Ane ANy raxsaena {aas9I VyakUX bnIne smg/ devg8 t9a iqAae -gvan =&krne =r8e gya. Tyare mhadev@Ae ku& ke “raja sudix8ne khejae ke ma& -jn `ub kre je9I tma& kayR jldI 9=e Ane duQ4 -ImasUrnae hu& na= krI=.” raja sudix8ne Aa vat b0aAe j8avta te8e `Ub -ikt-av9I pujn = kyuR&. -Imasurne Aa vatnI `br pDta& te `uLlI tlvar l:ne 0sI AaVyae. Tyare -Ktna rx8 ma4e pai9Rv i=vil&gma&9I =&kr@ p/g4 9ya Ane -Iq8 yune A&te mhadev@Ae paetanu& {aIju& laecn `aelIne -ImasUr wpra&t ANy raxsaene baXIne -Sm krI na&~ya. Tyarbad mharaja sUdix8nI p/a9Rna9I p/sNn 9:ne kElas pit AhI& jyaeitRil&g pe iS9t 9ya. Aam Aa jyaeitRil&g “-Im=&kr”na nam9I pUjay 2e.


    -Im=&kr mhadevnu& jyaeitRil&g mharaQ4/ma& mu&b:9I ik.mI. pUvRma& t9a pUna9I ik.mI. vayVy `u8ama& shai pvRtmaXana nynrMy p/de=ma& Aavel 2e. pUna9I -Im=&kr mae4r rSte kI.mI. dUr 2e. ik.mI. bad rajgurungr9I phaDI ivStar = 9ay 2e. bs S4eND9I sa&kDa rSte calta Aek devIm&idr Aave 2e Ane AhI&9I sae dae7sae pgi9ya wtyaR bad m&idrnu& is&har de`ay 2e Aa m&idr gIc j&glnI vCce Aavelu& 2e.
    Aa p/acIn m&idrnI ivi=Q4ta Ae 2e ke AhI& is&harma& da`l 9ta& m&idrnI pI5 p/9m de`ay 2e. samaNyt is&har m&idrna g-Rg<hnI sNmu` haey 2e. m&idrnI AagXna -agma& Aavel n<Ty m&DpnI smIp j ca&dI m7ela kmaDvaXu& g-Rg<h 2e. jema& -Im=&kr mhadevnu& `rbcDa kaXmI&7 p(9rnu& Aekad fU4 W&cu& jyaeitRil&g iv=aX 9aXama& ibrajman 2e. Ane tenI wpr iv=aX jXa0arI l4kavvama& Aavel 2e. g-Rg<h 38u& sa&kDu& Ane A&0airyu& 2e. m&idrnI same `uLla p4a&g8ma& p(9rnI ba&0elI iv=aX dIpmaXa 2e.


    Aa ivStarma& -gvan =&kre baXI na&`ela raxsae -Ut p/et bnIne -4kya kre 2e Ane ibLvna& v<xna mUXIya `a: jay 2e. te9I AhI& iblIp{a Wgta j n9I. Aa9I -Im=&kr jyaeitRil&g pr ibLlp{a cDta& n9I. Aa piv{a S9XnI bajuma& j p/~yat -Ima ndInu& wd\gm S9an 2e.