zazi.com ... 0m$ivcar ...le`maXa bar jyaeitRil&g...saemna9 jyaeitRil&g
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

jenu& Smr8 Aap8e p/9m krIAe 2IAe Ae saemna9 mhadevnu& piv{a jyaeitRil&g nEíTy id=ama& ArbI smu▓ne iknare saEraQ4/na p/-as xe{ama& Aavelu& 2e. jya& inr&tr vhetI ihr*ya, srSvtI Ane kipla namnI ndIAaenae i{ave8I s&gm 9ay 2e. Aa jyaeitRil&g veravX reLve S4e=n9I mae4r rSte ¤ ik.mI. dUr Aavel 2e.

Aa jyaeitRil&gna p/ag4ynI k9a p/ma8e Aa p/-as xe{ama& sdIAae phela& c&▓na tej9I AakqaR:ne dx p/japitAe paetanI ╩¤ kNyaAaena& lGn c&▓ma sa9e kyaR hta&. pr&tu c&▓ne raeih8I namnI kNya v0u ip/y htI je9I bakInI kNyaAae duŠ`I rhetI htI. 2ev4e duŠ` shn n 9ta&, tem8e ipta@ne Aa babte firyad krI. Ae4le naraj 9:ne dxrajaAe c&▓ne =ap AaPyae ke, "tara tejnae xy 9=e Ane tu& h&me=ne ma4e Ad+y 9:ne j rhI=." pir8ame c&▓ Ad+y 9: gyae. =apma&9I mukt 9va ma4e b/a@nI slah Anusar c&▓maAe p/-asma& AavIne m<Tyu&jy -gvannI ki5n Aara0na krI. pir8ame Aa=utaeq -gvan p/sNn 9ya Ane c&▓mane AmrTvnu& vrdan AaPyu&. p8 krel Apra0 ma4e kČu& ke, "p&dr idvs su0I tarI kla drek rate 34tI j=e Ane p2Ina p&dr idvs su0I tarI kla drek rate v0tI v0tI pUi8Rmane idvse tu& pU8R úpe p/kai=t 9=e. Tyarbad c&▓manI p/a9Rnanae SvIkar krIene -gvan =&kre p/-as xe{ama& jyaeitRil&gna úpma& vas kyaeR. c&▓maAe -gvan =&krne paetana :Q4dev maNya Ane Tyar9I -gvan p/-as xe{ama& ‘c&▓na na9’ Ae4le ke ‘saemŢna9’9I pUjay 2e.

saemna9 mhadevnu& jyaeitRil&g {a8ek fU4 W&cu& Ane barey jyaeitRil&gma& saE9I iv=aX 2e. piv{a saemna9 m&idrna p4a&g8nI dix8e dirya trfnI paX pr p(9rna Aek mae4a St&- pr kmX puQpma& besaDelae p<(vInae iv=aX gaeXae 2e. jema& p<(vIne cIrtu& Aek id=a sUck tIr mUkelu& 2e je dix8 id=a d=aRve 2e. Aa St&-na paya pr l~yu& 2e ke Aa tIrma&9I nIkXta jyaeitmagRnI id=ama& nav l:ne AhI&9I sagrma& p/vas krva nIkXae pDae tae ivna Avrae0e sI0a dix8 0u/v j: =kae.

Aa m&idrnI sm<i┤ Ane jahaejlalIAe -UtkaXma& Anek sm/a4ae Ane bad=ahaene llcaVya 2e. Aa m&idr pr ATyar su0Ima& Anek v`t iv0mIR Aak/m8ae 9ya& 2e. Aa m&idrnae :ithas `Ub j raema&ck 2e. jUnama& jUna mXI Aavel puravane Aa0are is┤ 9ay 2e ke, Aa Ait p/acIn jyaeitRil&gna -Gn m&idrne :.s. ╬╠Đ ma& maXvana raja -aejraje p(9r9I b&0avelu& Aa m&idrnI sm<i┤ khevay 2e ke, Aa m&idrnu& g-Rg<h saena9I Ane bar8a& ca&dI9I m7ela& hta& Ane tema& `Ub j ik&mtI rTnae jDvama& AaVya& hta& t9a hIra, maetI, nIlm Ane bIja rTnae jDela 2Ppn 9a&-laAae hta.

AazadI bad, srdar vLl--a: p4elna wTsah, 0g= Ane p/yTnaene lI0e AhI& Aek -Vy m&idrnu& inmaR8 9yu& Ane ╔Đ═╔nI ╔╔mI mena =u- idne -artna p/9m raQ4/pit Dae rajeN▓ p/sadna =u- hSte saemna9 jyaeitRil&gnI punŠ p/itQ5a pr&pragt rIte 0am0Um9I krvama& AavI.

Aa m&idrnI n@kna jaeva layk S9Xaema& w]arma& ╩╦đ ik.mI. dUr -artnu& p/is┤ ya{aa0am Áarka Aavelu& 2e. AhI& Áarka0I=nu& p/~yat jgm&idr Aavelu& 2e. veravXnI w]are đ╦ ik.mI. dUr AEithaisk ngr jUnag7 t9a gujratnae saE9I W&cae igrnar pvRt Aavel 2e. drvqR mhai=vrai{ana piv{a idvse igrnarna tXe4Ima& -vna9 mhadevnae -Vy meXae -ray 2e.