zazi.com ... 0m$ivcar ...le`maXa bar jyaeitRil&g...vE)yna9 jyaeitRil&g ...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

vE)yna9 jyaeitRil&gnu& p/acIn m&idr mharaQ4/ma& prlI ndIne ka&5e vsela prlI =herma& Aavelu& 2e. m)y reLvenI mnmaD kacIguDa reLve la:n pr AaEr&gabad9I ╔¤¤ ik.mI. pUvRma& pr-8a reLve j&k=n Aavelu 2e. AhI&9I ╬═ ik. mI. relStre dix8ma& prlI vE)yna9 Aavel 2e. mharaQ4/nI Aes.4I. bsae Áara p8 Tya& j: =kay 2e.

-gvan =&kre vE)ynI frj kya s&jaegaema& bjavI tenI k9a mujb sIta Svy&vrma& i=v0nuq wpaDvama& rav8 inQfX jva9I tene AevI :C2a 9: ke -gvan =&kr jae kElas 2aeDIne tena mhelma& vas kre tae paetanI tmam mh]vka&xaAae pU8R 9ay. Aa9I -aeXana9ne p/sNn krva rav8e k5aer tp AadyuR. pr&tu Aa tpnI pa2X tenae Sva9R 2upayelae haeva9I mhadev@ p/sNn 9ya nhI&. Aa9I duŠ`I 9yelae rav8 paetana Aek p2I Aek mStk kapIne y}ana AiGnma& haemva laGyae. nv mStkae haema: gya yad dsmu& mStk kapva jtae htae Tya& -aeXna9e p/g4 9:ne rav8ne vrdan ma&gva kČu& Ane tena kpa: gyela mStkae sa&0Ine jaeDI dI0a&.

SvS9 9:ne rav8e p/a9Rna krI ke marI :C2a Aapne kaym vas krva ma4e l&ka l: jvanI 2e. -aeXana9e rav8na ha9ma& jyaeitRil&g mUkyu&. p8 sa9e =rt mUkI ke Aa jyaeitRil&g p<(vI wpr je S9Xe mUk=e Tya& iS9t 9=e Ane p2I Tya&9I W5=e nih.’ rav8 jyare tene l:ne l&ka j: rČae htae Tyare rStama& l3u=&ka W-I 9ta&, te8e Aek gaevaiXyane Aa jyaeitRil&g jmIn pr nih mUkvanI sUcna sa9e AaPyu&. pr&tu jyaeitRil&gna -ar9I 9akIne gaevaiXyaAe jyaeitRil&gne jmIn pr mUkI dI0u&. rav8 pa2ae fyaeR Tyare Aa jyaeitRil&g 0rtI pr iS9t 9: cUkyu& htu&. rav8e tene wpaDva bhu p/yTn kyaeR. p8 wpaDI =kyae nih. rav8na kpa: gyela mStkae =&kr -gvane jaeDI Aapela& te9I Aa jyaeitRil&g "vE)yna9"na nam9I pUjay 2e.

Aa=re pcasek iv=aX pgi9ya& cDIne Aa m&idrna is&hÁarma& da`l 9vay 2e. p4a&g8ma& W-elae -Vy dIpSt&- jaevalayk 2e. Tyarbad nankDa drvajana& 9:ne vE)yna9 mhadevna injm&idrma& da`l 9vay 2e. s-am&DpnI sNmu` g-Rg<hnI m)yma& Aa=re dae7ek fU4 phaeXu& Ane be sva be fU4 W&cu& ra`aeDI r&gnu& kaXmI&7 p(9rnu& jyaeitRil&g ibrajman 2e. wprna -agnI gaeXa: samaNy krta& Aae2I 2e. jyaeitRil&g pr i{apu&DnI jGyaAe nanae `aDae 2e, je l&kapit rav8na A&gu5a9I 9yae haevanu& khevay 2e.

ANy mt p/ma8e vE)yna9 jyaeitRil&g ibharma& p4na9I klk]aa jtI reLve la:n pr jsIdIh reLve S4e=n9I 2 Aek ik.mI. dUr Aavel vE)yna9 0amma& haevanu& manvama& Aave 2e. pr&tu purat]vivdaena Ai-p/ayae mujb ibharna vE)yna9 0am •dev0r– krta& prlI vE)yna9nu& m&idr v0are puratn haevanu& ja8va mXel 2e.