zazi.com ... 0m$ivcar ...le`maXa bar jyaeitRil&g...ivvna9 jyaeitRil&g...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

w]ar p/de=ma& vru8a Ane AsI ndIAae jya&9I vhe 2e Ae vara8sIma& ivvna9 jyaeitRil&g Aavelu& 2e. ngrnI vCcaevc gaEdaeilya caek pase sa&kDI glIAaema& Aa iv~yat m&idr Aavelu& 2e. AhI&9I g&gat4 Aekad flaR&g dUr 2e. Ane lilta3a4 saE9I n@knae 3a4 2e.

i=v@na lGn pavRtI@ sa9e 9ya p2I -gvan =&kr ihmaly pvRt pr rheta hta. pr&tu pavRtI@ne paetana pit 3rjma:nI mafk ipyrma& rhe te gmtu& nhI&. te9I -gvan i=ve nva& S9Xae =ae0ta& =ae0ta& ka=I xe{ama& invas krvanu& nkkI kyuR&.

Aa v`te sudevna pu{a sm/a4 idvaedas vara8sIngr pr raj krta& hta. -gvan =&kre paetana sevk inkuM- marft ngrne injRn kravI bIja devtaAae Ane naglaek sa9e -gvan =&kr AHI& rheva laGya. raja idvaedas paetanI raj0anI 2Inva: jva9I `Ub j duŠ`I 9ya. tpSya krIne tem8e b/a@ pase9I vrdan meXVyu& ke devae idVylaekma&, naglaek pataXma& Ane mnuQyae p<(vI wpr j rhe=e. Aa9I -gvan =&kr, devtaAae Ate naglaekaene vara8sI 2aeDvu& pDyu&. Ane i=v@ m&dracX namna pvRt pr caLya gya. pr&tu temnI :C2a tae AhI& j rhevanI htI. Ae4le =&kr@nI p/er8a9I b/a@ Ane ivQ8u raja idvaedas pase rheva laGya.

Tyarbad sm/a4 idvaedase i=v@ne p/sNn krva tp kyuR& Aa9I -gvan =&kre d=Rn AaPyae. Ane idvaedasne vara8sIma& rhIne raj krvanI Anumit AapIne paete AhI& jyaeitRil&g ivvevr A9va ivvna9na nam9I pUjava laGya 2e.

Aa -Vy m&idrna is&harma& da`l 9ta& j nankDu& p/a&g8 Aave 2e. AhI& be fU4 W&ca Aae4la pr m&idr c8vama& AaVyu& 2e. g-Rg<hnI vCcaevc ca&dIna carek fU4na 9aXama& ivvna9 mhadevnu& piv{a jyaeitRil&g ibraje 2e. Aa 9aXu& dae7ek fU4 W&Du& 2e. Ane tiXyama&9I inr&tr vheta g&gajX9I jyaeitRil&g AD0u& DUbelu& rhe 2e. te9I var var Aa g&gajX wlecvu& pDe 2e. p&jabna mharaja r8@tis&h ivvna9 mhadevna d=Rn AaVya Tyare jyaeitRil&gne paetanae kaehInur hIrae ApR8 krelae. pr&tu p2I Aenu& rx8 krvanu& Vyvharu nhI& lagta& hIranI ik&mt je4la& ik.g/a. saenana ptra&9I m&idrna b&ne i=`rae m7vama& AaVya&. Ae4le Aa m&idr suv8Rm&idr p8 khevay 2e. bharna p/a&g8ma& ra`elI `as sIDI ara i=`r su0I phae&cIne Aena& d=Rn 9: =ke 2e.

Aa ngrI -artnI sat piv{a ngrI pEkInI Aek g8ay 2e. ngrIna smg/ g&ga t4 pr Agi8t 3a4ae Aavela 2e. mi8ki8Rka 3a4 t9a icta3a4 pr laekae paetana m<t AaPtjnaena AiGns&Skar kre 2e. manm&idr 3a4 pr -artnI p/~yat pa&c ve0=aXaAae pEkInae Aek ve0=aXa Aavel 2e. pura8aema& l~ya mujb ka=Ima& dehTyag krnarne maex mXe 2e. Ae4le ka=Inu& mr8 p/~yat 9yu&.

vara8sIna dix8 sImaDe p&iDt mdnmaehn malivya@na puqa9RnI ba&0vama& Aavel bnars yuinvisR4I Aavel 2e. Aa isvay ka=I iv)yapI5, -artmata m&idr, mans m&idr vgere jaevalayk S9Xae 2e. lilta 3a4 nepaXna mharajaAe b&0avel nepaXI m&idr t9a tema&nu& sam/aJyevr i=vlI&g d=RnIy 2e.