zazi.com ...phelu su` te ... 
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

Bal OoCher Ni BaraKhadi : Dr. Raeesh Maniar Jivan Yog : Dr. Himanshu Pathak

 Dr.Harish Thakkar M.D.(Ayu) and Dr.Trupti Thakkar B.A.M.S. Angat Ni Atari A Thi : Dr. Mukul Choksi