zazi.com ...yayavr...mu=ayro...Adm 4&karvI...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Adam Tankarvi
fI8nu& fISsu& kfn W&cu& krI
=Ky ho to cal diryo =o0IAe
=uQk pgla&na& jlavI za&`ra
temnI nIce9I rSto =o0IAe

...

dUr9I jo; hse 2e ko;
roj AavIne mXe 2e jo;
@rvI=u& Ae Adm k; rIte?
ke4lo Pyar kre 2e ko;?

...

Kavya Stambh