zazi.com ...yayavr...mu=ayro...bala=&kr k&9arIya...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Need Picture of
Balashankar Kanthariya
If you have, email to yayavar@zazi.com
-la;, -a;, tu& Pyar krI le
pUro tu& p/emno Pyalo -rI le
jvanI to jvanI car idnma&
p/-unI p/a9$na9I tu& 5rI le

...

...

Kavya Stambh