zazi.com ...yayavr...mu=ayro...brkt ivra8I  'befam '...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Listen This Gazal Aek raja hto Aek ra8I htI
Aeto tarI ne marI kha8I htI

Kya& hu& -ulo pDyo Ae `br na pDI
marI va4 Aa`I Aja8I htI

ma{a Aena Anu-v 9ya sO nva
p/It to AenI sa9e pura8I htI

iJ&dgI na me idvso `Cya$ kya$
ij&dgI ma bI@ Kya& kma8I htI

Aek cadr htI Aa-nI Ao7va
rat na joyu& to Ae ka8I htI

-Vy kevu& htu mot 'befam 'nu&
-eid ne du+mno ma wja8I htI.

...

Kavya Stambh