zazi.com ...yayavr...mu=ayro...cetna =e5 ...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

1960 to  ??

Aa&gXIna ve7e g8tI
ne khetI ve7a ke4la b0a?
p2I Aek p2I Aek ve7a
marI Aa&gXIne kapta gya....
ne mara ha9
Aa&gXIAo ivnana
hvama& l4kta rhI gya.

...

...

Kavya Stambh