zazi.com ...yayavr...mu=ayro...icnu moid ;=a$d...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Chinu Modi

tu& mne mXtI `rI p8 mn vgr
za&zva& bnta& sraevr jX vgr.

=UNy maru& mn 9yu& 2e Ae4lu&
ke hve `D `D hsu& 2u& -y vgr.

jya& jw& 2u& Tya& mne samI mXe
-I&t p8 calI =ke 2e pg vgr.

dUr tara9I 9tae hu& jaw& 2u&
Aem lage 2e, hve 2u& 3r vgr.

sUyR Sp=eR Aaes tae WDI gyu&
hu& tne mXtae rae kar8 vgr.

......................

Dr mne marae j 9aeDae haey 2e,
kacma& Cherane jaevae haey 2e.

kae: kaym kem jaeta haey 2e ?
Aap8a x8x8na daeqae haey 2e.

vasnI hlcl te hae hae haey 2e,
sUnkare kae8 kaenae haey 2e ?

W&3 Aave tae trt mI&cae nyn
ratnae kyare -raesae haey 2e ?

pI jw& pyg&braena& papne
=Bdna tae la` raegae haey 2e.

hu& frI kya&9I hve ma8s bnu& ?
Daekma& :C2anae daerae haey 2e.

SvgRnI lalc n Aapae, =e`@ !
maetnae p8 Aek mae-a haey 2e.

........................

zer ja8I ca`I jaevu& jae:Ae,
vas 2aeDI calI jaevu& jae:Ae.

tu& n9I Aeva smyna S9X iv=e,
kLpI levu&, 0arI jaevu& jae:Ae.

parka be ha9na s&b&0ma&,
laehI jevu& lavI jaevu& jae:Ae.

5a5 --ka Ae j 2e  ':=aRd ' na
3r bXe tae tapI jaevu& jae:Ae.

........................

jaetjaetama& smj9I pr n 9a,
3r Ty@ Aam scracr n 9a.

za&zva& ke Aa&su9I 2Ipe trs ?
Aek bXta r8 wpr zrmr n 9a.

saE `u=Inu& nam `U+bae haey 2e,
puQp pe tu& trt hajr n 9a.

v<xnae -e&kar marma& n -r,
Aek p&`I ! Aa4lu& su&dr n 9a.

`s jra  ':=aRd 'Aa3ae `s hve,
jat jatma& mne nDtr n 9a.

........................

srs vat krvanae maekae myae,
tne puQp 0rvanae maekae myae.

mne kya& `br Š hu& 2u& Vhetae pvn,
b0a& 3er frvanae maekae myae.

9yu& Š ha= saru& ke 2e tae `rae,
`uda 2e tae Drvanae maekae myae.

bctma& hta& A[auAae Ae4le
nyn bNne -rvanae maekae myae.

musIbt pDI Ae tae saru& 9yu&,
Svjnne tae srvanae maekae myae.

gzlne 9yu& Š 2e Aa ':=aRd ' tae
5rI5am 5rvanae maekae myae.

........................

...

Kavya Stambh