zazi.com ...yayavr...mu=ayro...idpk barDolIkr...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Need Picture of
Dipak Bardolikar
If you have, email to yayavar@zazi.com
devna drbarma& mujne k=oy rs n9I
sTy khu& 2u& mare Aema& Aavvu& coKks n9I
te idvs9I Svg$ p/aiPtnI t@ me& z&`na
ja8va je id ' mXyu& ke Tya& ko; ma8s n9I

...

me& gv$ b0o maro hEyane 3a4 smavI dI0o 2e
ne AapvDa;no s3Xo tlsa4 smavI dI0o 2e
hu& Ae j sm&dr 2u& ikNtu jg mujne ib&du smje 2e
kar8 ke me& nahk krvo 3u3va4 smavI dI0o 2e

...

Kavya Stambh