zazi.com ...yayavr...mu=ayro...gIta prI`...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

Gita Parikh

1929 to  ??

pglu& me& ma&D ma&D dI0u& tu& ma&Dva
ne te& to l&bavI id0I keDI!
Aa&`o Aa Am9I be hsI W5I Tya&to te&
njru&nI ba&0I dI0I beDI!

...

A_yas kKka sm @&dgIno
Aar&- kI0o,  'A ' 9kI Aho me&
A&te pho&cI  '}a ' su0I 2ta& hu&
rhI `ra @vn9I j   'A}a '!

...

Aa pl4e pl pl rSto,
iv0iv0 rupe var -Ulelo
Svrup kaj tlsto....Aa...

...

Kavya Stambh