zazi.com ...yayavr...mu=ayro...hrINd/ dve...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Harindra Dave
pan lIlu& joyu& ne tme yad AaVya&
j8e mosmno phelo vrsad zILyo ram
Aek tr8u& koXyu& ne tme yad AaVya&

Kya&k p&`I 4huKyu& ne tme yad AaVya&
ja8e [aav8na Aa-ma& w3aD 9yo ram
Aek taro 4mKyo ne tme yad AaVya&

jra gagr 2lkI ne tme yad AaVya&
ja8e ka&5a toDe 2e ko; mheram8 ram
Shej ca&dnI 2lkI ne tme yad AaVya&

ko; 5alu&  mlKyu& ne tme yad AaVya&
ja8e kanuDana mu`ma& b/Hma&D dI5u& ram
ko; Aa&`e vXGyu& ne tme yad AaVya&

ko; Aa&g8 A4Kyu& ne tme yad AaVya&
ja8e pgrvnI duinyama& =or 9yo ram
Aek pglu& WpDyu& ne tme yad AaVya&

...

cal, vrsadnI mosm 2e, vrsta& j;ye
za&zva& ho ke ho diryav, trsta j;ye
motna de=9I khe 2e ke b0a& -Dke 2e
kE& n9I kam, 2ta& cal, AmSta& j;Ae
tal denarne pX Aek mu&zvvanI mza
rag 2eDyo 2e rudnno, 2ta& hsta& j;ye

...

ja8IbUzIne Ame AXga& caLya&
ne 2ta& palv ADKyano mne Vhem 2e
sav re sfaXa tme co&kI W5ya&
ne p2I 5Ik 9; pU2yu& ke kem 2e!

Aa4la Abola p2I Aavo sval
kho, kem krI Wtrvu& panu&?
mU&ga rhIAe to tme kar8 mano, ne
ho5 `olIAe to bolvanu& Bhanu&

...

Clikc Here To Listen This Gazal Aa&su ne pI gyo 2u&, mne ~yal p8 n9I
Aek r8 trI gyo 2u&, mne ~yal p8 n9I
tmne -ulI jvana, p/yTnoma Aajkal
tmne -ulI gyo 2u&, mne ~yal p8 n9I
maru Svman rxva jata kid kid
hu& krgrI gyo 2u&, mne ~yal p9 n9I
vatavr8 ma -ar 2e im{ao na mOn no
hu& =u& khI gyo 2u&, mne ~yal p8 n9I

...

Kavya Stambh