zazi.com ...yayavr...mu=ayro...hema&ignI =ah ...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

1957 to  ??

marI kIkIAone
ropI do brfna vgDama&
-Ina=ne 2oD bnI Wgvu& 2e
ne vavelane pa&` bnI fU4vu& 2e.

...

hve jugar rmI l;ye
ka& raJy, ka& vnvas

...

Kavya Stambh