zazi.com ...yayavr...mu=ayro...hemen =ah
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
If you have picture of Hemen Shah
please email to yayavar@zazi.com
;su wpr fe&kayela p(9r tpas kr,
lohI vDe l`ayela Axr tpas kr.

Tya& im{atana A9$ne co~`o l~yo h=e,
juilys sIzrnI pI5nu& `&jr tpas kr.

4u&kI ne 4c 2e b&0 Aema& Aek vedna,
Aa kacn krcne sivStr tpas kr.

muj namnI iv=aX ;mart kne j;,
mXvu& j ho mne to tu& A&dr tpas kr.

...

to doSt, hve s&-Xav gzl, bhu Aeklvayu& lage 2e,
le mUk h9eXIma& m`ml, bhu Aeklvayu& lage 2e.

``Dave `ulasana rSta, =&kana -IDela drvaja,
so&srvo 2e Aa kolahl, bhu Aeklvayu& lage 2e.

...

Kavya Stambh