zazi.com ...yayavr...mu=ayro... krsndas luhar
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Karsandas Lujar
retaX Aa&`ma& k=u& A&kurtu& n9I
p9raX mnne ka&; hve Sfurtu& n9I
in`8$tane nam hyaitnu& dE =ko
ke v<x p8$ney hve zUrtu& n9I

...

mara Smr8 p/de=nI lIla= 2o tme
ne =uQk [vasma& -XI -Ina= 2o tme
maXnI z&`na n9I mara ivh&gne
muj [vasma& il&payu& Ae Aaka= 2o tme

...

Kavya Stambh