zazi.com ...yayavr...mu=ayro...`lIl 0ntejvI...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Need Picture of
Khalil Dhantejvi
If you have, email to yayavar@zazi.com
v<x z&zavat nhI& zIlI =ke
tr8u& W`DI jay to ke je mne
ij&dgI tara9I hu& 9aKyo n9I
tu& jo 9akI jay to ke je mne

...

...

Kavya Stambh