zazi.com ...yayavr...mu=ayro...mkr&d dve...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Makarand Dave

jya& lgnI 2e

Aa maej clI je diryanI, te margnI muhtaj n9I.
Ae kem W2X=e ka&5a pr, Aenae kae: A&daj n9I.

Aae daeSt, vheta @vnnI, Aa kae8 istar su8ave 2e ?
Aa be5ae 2e kya& bjvEyae ? kE& sUr n9I, kE& sa&j n9I.

ha, be’k 3DI Ae nynaema&, jae: 2e AevI Aek 2bI,
zbkare Aek j ja8I 2e, jya& kal n9I ke Aaj n9I.

hr raej hjarae gfltma&, hu& -UlI jaw& tne p/Itm !
ne Aem 2ta& Aevu& =u& 2e, je p/Itm, tare kaj n9I ?

Aa nUrivhae8I duinyama&, me& Aek j nUr sda dI5u&,
Aek p&`I 4hukI W5yu& tae, laGyu& ke tu& naraj n9I.

Aa Aagk4aerI fUlaenI, prda `aelI paekar kre,
Aae de` nmazI ! nen -rI, jya& lgnI 2e Tya& laj n9I.

...

gmta&nae krIAe gulal

gmtu& mXe tae ALya, gU&je n -rIAe
ne gmta&nae krIAe gulal.

AaDa de Aa&k Ae tae Aaei=yaXI Aa&gXI,
p&Dma& smay AevI p/Iit tae pa&gXI,
smdrnI Lher la` su8I kya&y sa&kXI ?

`aDa `abaeicyane ba&0I besay,
Aa tae vrse ggn-rI Vhal.
ga&5e gr9 ba&0I `a4I =u& ij&dgI ?
srI srI jay Aene sacv=e kya& lgI ?

Aave te Aap krI pXma& ps&dgI,
mušIma& ra`ta& tae ma4InI pa&dDI
ne vqeR faermnae fal.

AavI mâyu& te d:= Aa&suDe 0ae:ne,
zazeru& jaXVyu& te Vheleru& `ae:ne,
Aaj p/a8 jage tae pU2vu& =u& kae:ne ?

ma0v vec&tI v/jnarInI s&g tara& r8kI W5e krtal !
gmtu& mXe tae ALya, gU&je n -rIAe
ne gmtanae krIAe gulal

...

Kavya Stambh