zazi.com ...yayavr...mu=ayro...mnhrlal coKsI...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Manaharlal Choksi

Aek x8 ma&Gyu&

Ame m<gjXnI pa2X daeDva ma4e j r8 ma&Gyu,
crmsIma inra=anI v4avI retk8 ma&Gyu&.

k<pa AenI ke sgvD ij&dgI-rnI krI dI0I,
bhu 9akI gyae nvra=9I tae kam p8 ma&Gyu&.

tme parsm8I 2ae Aem sa&-Xtae j AaVyae 2u&,
tma& Ae4le sa&in)y me& p8 Aek x8 ma&Gyu&.

yugaenI Aa trs be car kUva9I nhI& 2Ipe,
Ane ma4e me& pjRNy pase9I zr8 ma&Gyu&.

kDD-Us 9: g: s3XI ApexaAae, rDI W5yae,
AhI& mara j jevu& me& jgt9I Aacr8 ma&Gyu&.

......................

i=`r su0I

tapIna t49I 2ek hve mansr su0I,
Ae Aavva kbUl 9ya 2e ijgr su0I.

rStama& rae=nI 2e hju rktr&gnI,
dIvangI j daerI g: 2e i=`r su0I.

jyare ivmas8aena hta& kaXa& vadXae,
rStae j jate phae&cI gyae rahbr su0I.

bIju& n ka&: sa&-yu& Aa`u& @vn p2I,
`uLla ra’ta kan tmarI `br su0I.

-Ina= Aa`a magRma& laekaeAe jae: 2e,
rDtu& gyu&’ tu& kae8 AmarI kbr su0I.

......................

bXapae, kbUl kr

A&trma& 9ay 2e te bXapae kbUl kr,
Aaka= same jae:ne papae kbUl kr.

duinya9I kae:nI sa9e n9I jtu&,
mXtae rhe 2e ma{a zurapae, kbUl kr.

:C2a tae 3a kre 2e sday jnae:v7,
DUbI jvay Aevae trapae kbUl kr.

tu& p8 bcI =Kyae n9I ‘mnhr’ Ae sTy 2e,
krDI cUkya 2e Sva9Rna sapae, kbUl kr.

‘mnhr’ Ahm\ ne kaere mUkIne ivcarje,
tarI gzl 2e ma{a p/lapae, kbUl kr.

......................

Aek surtI gzl

zaele c:Du& mn p2I W&:3u& nhI&,
kam haru& kae: p8 k:ru& nhI&.

Aae4la Da’p8nI DaXe HXvya,
hav haru& kae: p8 hmjyu& nhI&.

Aek herIma& wtu& spnu& srs,
p8 kae:na )yanma& Aa:vu& nhI&.

kUtranI jem hw -agI igya,
je mha8e kae: p8 9ae:-u& nhI&.

lae, juAae AavI igyae 2u& bar8e,
7aerne `Ila ivna ca:lu& nhI&.

ma8ha: ceh pj jae: 2ta&,
cUp 9: behI irya, bae:lu& nhI&.

......................

iktab `aelu& 2u&

tmarI pas @vnnI iktab `aelu& 2u&,
s-ama& ja8e kvnnI iktab `aelu& 2u&.

nynma& p<Q5 2e p/Stavna, njr tae kr Š
hve tae va&c @vnnI iktab `aelu& 2u&,

@vn ivqena ivcaraena& Tya& j 2e maetI,
kdI kdI hu& dnnI iktab `aelu& 2u&.

hse 2e Aapna& reba&knae b0eb0 ka& ?
ivsrva duŠ`, jae mnnnI iktab `aelu& 2u&.

gulaene -xta maXInae d&- jae ‘mnhr’rDe 2e idl,
jae cmnnI iktab `aelu& 2u&.

......................

smy pr jae:Ae

Aa&` -InI haey Tyare iSmt mu` pr jae:Ae,
ij&dgInI bew baju Aem sr-r jae:Ae.

Snehna ib&du9I catkne mXe s&taeq, p8 !
muj t<qa AevI ke, cahtnae sm&dr jae:Ae.

manvI danv bne isinI s&gtma& rhI,
Ae4le na ivvma& kae: isk&dr jae:Ae.

maEnnI -aqa tae v&catI n9I muj9I, hve !
kE&k tae baelae tme, Aaje tae w]ar jae:Ae!

Aa4le vqeR hve :krar na kr=ae tme,
jam =u& ke zer =u& s3Xu& smy pr jae:Ae.

2ae rhe faerm ivhae8a& ij&dgIna& vS{a saE,
fUl pIsIne kdI mare n A]ar jae:Ae.

Ae `ru& ‘mnhr’ kae: d=Rn n9I AapI =kyae,
2e gzl @vnnu& d=Rn jae `re`r jae:Ae.

......................

nmaj 2e

jae je ke Aam hu& 2u& ne same smaj 2e,
ha, tara ha9ma&j muhBbtnI laj 2e.

k&4k-rel p&9 -le haey, cal=u&,
jae haey tarI ‘ha’ tae p2I marI ‘ha’ j 2e.

Aene @vnprag hu& ApR8 krI dw&,
m<Tyu tae mara ddRnae Aek j :laj 2e.

marI gzl tne n gme Ae tae =e& bne ?
marI gzlma& Aam tae tarae Avaj 2e.

ma4e j Aene ma4e mne pxpat 2e,
gzlae tae pUvR jNmna pu*yaenu& Vyaj 2e.

‘mnhr’ kdI jtae n9I miSjd ke m&idre,
gzlae j AenI ratdI’ pUja, nmaj 2e.

......................

 

......................

 

........................

 

........................

........................

Kavya Stambh