zazi.com ...yayavr...mu=ayro...mi8lal desa;...
0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
If you have picture of Manilal Desai please email to yayavar@zazi.com
vStInI Aaspas WgI jay j&glo,
mara p/vasma& ye -XI jay j&glo.

tara Ae p/emne hve kevI rIte -Ulu&?
kapu& 2u& Aek v<x, WgI jay j&glo!

lIla& ne sUka& pan `re 2e wdasIna&,
ne =UNytan 3rma& WgI jay j&glo.

 

 

...

Kavya Stambh