zazi.com ...yayavr...mu=ayro...mnoj `&DerIya...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Manoj Khanderiya
Click Here Ti Listen This Gazal pkDo klm ne ko; pXe Aem p8 bne
ke ha9 Aa`eAa`o bXe Aem p8 bne
Jya& Pho&cvanI z&`na vsro9I hoy Tya&
mn Pho&cta& pa2u& vXe Aem p8 bne
Aevu& 2e 9oDu& 2etre rSta ke -oimya
Aek pg bIja pgne 2Xe Aem p8 bne
je =o0vama& ij&dgI Aa`I psar 9ay
ne Aej hoy pgnI tXe Aem p8 bne
tu& 7aX 7oXIyo hu& gzlno dIvo kru&
A&0aru 3rne 3erI vXe Aem p8 bne

...

...

...

Kavya Stambh