zazi.com ...yayavr...mu=ayro...muke= joqI...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
new_mukeshjoshi.jpg (5213 bytes)

`ervI na`e j tara& pan tae tu& =u& krI=?
`Ilvanu& de p2I Aah\van tae tu& =u& krI=?

ve= sa0unae l: tu& b/HmcarI 9ay p8
jag=e tara mhI& :Nsan tae tu& =u& krI=?

Aemne muI -rI tu& =ap deva nIkXe
Ae tne jae Aap=e vrdan tae tu& =u& krI=?

kal jene te& h*yae Ae sTyvkta hu& htae
b AavI khe -gvan tae tu& =u& krI=?

ij&dgI va&cIne tarI Ae kre jae fe&slae
-aGyma& tare n9I Avsan tae tu& =u& krI=?

......................

baXvack =Bdnae kkkae =I`u& 2u&
kem l`vae pan pr 4hukae =I`u& 2u&

Aagnae 2u& A&= taeye laek pIAe
hu& p/-atI sUyRnae tDkae =I`u& 2u&

dav same pecnI 2aeDI rmtne
hu& hve ADkae Ane dDkae =I`u& 2u&

mUX pe tae hta ma4I j jeva
=u& vITyu& ne Ae 9yo `Dkae =I`u& 2u&

Aap Aail&gn iv=e n p/n pU2ae
hu& hju tae fUlne ADkae =I`u& 2u&.

......................

FrI Aa&` ka& sjl
gIt l`u& ke gzl

kae8 frI AavIne W-u&, b&0 klmne are
@v pU2e 2e AD0I rate, kae8 h=e ATyare!

Aa kae8 kaptu& mjl
gIt l`u& ke gzl

kae8 frI pglIAae paDe, kagXna Aa&g8ama&
nkkI kae: h=e p/g4tu&, kiv namna j8ma&

Aa kae8 Aa4lu& srl
gIt l`u& ke gzl!

hu& j l`u& 2u& Ae iv=e tae, mney pDtae =k
kae’k l`avI jay 2e ne, manu& marae hk

•tae– 9=e kae’k dI 4sl
gIt l`u& ke gzl!

......................

 

......................

 

........................

 

........................

........................

Kavya Stambh