zazi.com ...yayavr...mu=ayro...mukul coKsI...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Dr. Mukul Chokshi

Ame kek4sne ka&5e la&grela ha9 9; be5a
tme p8 ke4la lohIluha8 Aa0ar d; be5a

to vCcenI  jgane sO tXe4I nam d; be5a
jo phaDo `I89I be car Dgla& dur j; be5a

incova; gyela ho5ne joya to yad AaVyu&
frI kya& ko;nu& gmtu& plXtu& nam l; be5a!

AvS9anI ndIma& Aaj 3oDapUr AaVya&, ne
Ame ka&5a kdI nhI& 2oDvanI h5 l; be5a

...

Kavya Stambh