zazi.com ...yayavr...mu=ayro...nm$d
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Narmad

grvI gujrat

jy jy grvI gujrat !
jy jy grvI gujrat,

dIpe Aru8u& pr-at,
)vj p/ka==e zXhX ksu&bI, p/em =aEyR A&ikt,
tu& -8v -8v inj s&tit swne, p/em -iktnI rIt
W&cI tuj su&dr jat,
jy jy grvI gujrat. …

w]arma& A&ba mat,
pUrvma& kaXI mat,
2e dix8 id=ama& kr&t rxa, ku&teŅvr mhadev,
ne saemna9 ne Ķarke= Ae, piŅcm kera dev
2e shayma& saxat\
jy jy grvI gujrat.  

ndI tapI nmRda jaey,
mhI ne bI@ p8 jaey.
vXI jaey su-4na juī rm8ne, rTnakr sagr,
pvRt pr9I vIr pUvRjae, de Aai=q jykr
s&pe saeye sw jat,
jy jy grvI gujrat. ň

te A8ihlvaDna r&g,
te isīraj jyis&g.
te r&g 9kI p8 Ai0k srs r&g, 9=e sTvre mat !
=u- =kun dIse m)yah =ae-=e, vItI g: 2e rat.
jn 3Ume nmRda sa9,

jy jy grvI gujrat.

...

mdR tehnu& nam

mdR tehnu& nam, smae AaVyae ke cale,
knk kaimnI t@, s@ r8ma& Mhale.

mdR tehnu& nam, Dre nih r8e jva9I,
hae&=e cDe tae`ar, Dge nih irpu m‚ya9I.

mdR tehnu& nam, mre p8 p8 nv mUke,
0Ir 0rI =Ur-er, takyu& in=an n cUke.

mdR tehnu& nam, cXkta& =S{aae jae:,
W2XI krtae ha9, kIitR WjXI pr maehI.

mdR tehnu& nam, rDe nih 3av lI0a9I,
pDyae pDyae p8 khe, ka7 ={aune AhI&9I.

mdR tehnu& nam, -aegve [ame rXelu&,
is&h srI`ae teh, `ay nih 3as pDelu&.

...

Avsan s&de=

nv kr=ae kae: =aek › riskDa&,
nv kr=ae kae: =aek › 4ek.

y9a=ikt rspan kraVyu&,
seva kI0I bntI ›riskDa&»

p/emI A&=ne rudn Aav=e,
=5 hr`a=e mn9I ›riskDa&»

mmR n smje bke =&` =5,
va&ku& -8e bhu p89I›riskDa&»

Aek pIDma& bI@ ChID9I,
jX=e @v Agn9I ›riskDa&»

htae dui`yae 9yae sui`yae,
smjae 2U4yae r89I ›riskDa&»

muAae hu& Thme p8 vXI mr=ae,
muKt 9=ae jgtma&9I›riskDa&»

hirk<pa9I mm le` ic{a9I,
@vtae 2w& hu& dm9I›riskDa&»

vIr sTyne risk 4ekIp8u&,
Air p8 ga=e idl9I›riskDa&»

juda: duŠ` te n9I j jvanu&,
jaeye ma{a mr89I›riskDa&»

mr8 p/emIne `ict maeDu& 2e duŠ`
v0e j rudn9I›riskDa&»

jgtnIm 2e jnm mr8nae,
d7 rhejae ih&mt9I›riskDa&»

Mhne ivsarI ram smrjae,
su`I 9=ae te lt9I›riskDa&»

...

sa9e n kaFI pI0I cah sarI,
Wna& jMya& n dU0pak,3arI
jota& pD&to vrsad mo4o,
Lhavo n lI0o {a/tuna& su`ono
rate j rele suku4u&b vS{ae,
vqa$d9I 2ek -I&ja; rSte
co&4el cIre n9I na9 joto,
Lhavo n lI0o {a/tuna& su`ono

...

sOAe calo @tva, j&g Byuglo vage
ya hom krI ne pDo, fteh 2e Aage.

...

...

...

...

Kavya Stambh