zazi.com ...yayavr...mu=ayro...nvlram ...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Jyare hu& htu& p=u A}aan re,
nhotu& `an ke pannu& -an re,
Tyare ko8 marI sarI s&-aX,
krtu& 0rI vhal? te to tu& j mavDI

ko8 W&3tu& hete W&3aDIne,
ko8 A&gnu& hIr 0vDavIne,
9tu& hu&9I Ai0k p/sNn,
potane mn? te to tu& j mavDI

ma&9u marI, w2aXI hu& lat re,
0avu& tem tem 9; riXyat re,
ko8 mI5Da& letu& mu`,
pamI mha su`! te to tu& j mavDI

mne ko8 w5aDI bestu&?
mne ko8 irzavI rmaDtu&?
ko8 gatu& W&3aDva gIt,
p/fuiLlt icTt? te to tu& j mavDI

jra ma9u& du`e kdI mahru&,
ko8 co&kI 9tu& de`I bavru&?
krI krIne kDva kva9,
pItu& `u=I sa9? te to tu& j mavDI

ko8 =I`vtu& bolta& calta&,
ko8 khetu& mnhr varta,
dI5a dhaDI As&~y doq,
toye n kyo$ roq, te to tu& j mavDI

tara p/emna par pmay na,
tara& kya$& te koAe kray na,
Are te& mXmU{a A9ag,
vHya&, lHya& -aGy ! 0n ! 0n marI mavDI

taro paD =u& vaXu& vXay na,
mUkI ma9u& `oXama& hu& mayna,
bolu& nvl ggXo 9; va8,
taru& 2e kLya8, jy jy marI mavDI

...

...

...

Kavya Stambh