zazi.com ...yayavr...mu=ayro...innu mzumdar ...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
 
me&= n Aa&ju ram,
le= jGya nih, hay s`Iir!
nyn -rayo +yam

Aek Dre re` n `e&cu, -le hse v/jvam
r`e nyn9I nIr vhe to, s&g hve 3n+yam!

kaXa& krmno kaXo mohn, kaXu& Aenu nam,
kajXnI v0u kaXp lage, kr=e Aeva& kam?

...

Kavya Stambh