zazi.com ...yayavr...mu=ayro...pNna nayk...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

Panna Nayak

1933 to  ??

ckmk 3say
ke idvasXI sXge
ne
JvaXa --UkI w5e
brobr Ae ibNdu pr
hu& tne l; jva ma&gu& 2u&

...

gul pa&dDI
4p 4p `rI
@rvva Aeno -ar
nIcu nmI gyu& 3as

...

p8
Aaje  to
m3m3tI hva
ca&dnIna& vS{ao pherI
Lha8I kre 2e
vIsrayela& gItonI.
9ay 2e
AajnI ratne
mara kaVys&g/hna
w3Dte pane mUkI dw!

...

Kavya Stambh