zazi.com ...yayavr...mu=ayro...=Ef palnpurI...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
 Saif Palanpuri
Click Here To Listen This Gazal keva rmta ram hta !

`u+bUma& `Ilela& fUl hta& WimRma& DUbela jam hta,
=u& Aa&sunae -UtkaX htae =u& Aa&suna& p8 nam hta&.

9aeDIk i=kayt krvI’tI 9aeDak `ulasa krva’ta,
Aae maet jra raeka: jte becar mne p8 kam hta&.

hu& ca&dnI rate nIk‚yae’tae ne marI sfr ccaR: g:,
k&: m&izl p8 m=hUr htI k&: rSta p8 bdnam hta.

@vnnI smI sa&je mare j~maenI yadI jaevI’tI,
bhu Aae2a& pana& jae: =Kyae bhu A&gt A&gt nam hta&.

pela `U8e be5a Ae ‘sEf’ 2e im{aae ja8ae 2ae ?!
kevae c&cl @v htae ne keva rmtaram hta !

...

...

...

Kavya Stambh