zazi.com ...yayavr...mu=ayro...=amX...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Shamal
  shsa n kre kam, je hoy idlna DaHya
shsa n kre kam, te nv jaye vaHya
shsa n kre kam, je hoy piD&t pUra
shsa n kre kam, je stvaid =Ura
shsa kam kre nih, je j=v&ta jai8ya
=amX  kam shsa kre, te p&iDt nih, pUra phai8ya

...

Aek vcnne kaj, pa&Dv to vn ma -imya
Aek vcnne kaj,kOrvdl s3Xa =imya
Aek vcnne kaj,bil patale prviryo
Aek vcnne kaj,hirc&de pa8I -iryo
vcn Aek [aIram, l&k iv-Iq8ne dew,
vcn jate srve gyu&, =amX kehevt Ae9I khu&.

...

...

Kavya Stambh