zazi.com ...yayavr...mu=ayro...suren 5akr "mehul"...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

new_suren thakar mehul.jpg (10443 bytes)

 

Aa&g8u&, prsaX ne W&br hta&,
SvPnma& p8 =u& mjana 3r hta&
DelIAe dIvangI zUya$ kre,
je gya& pgla& 38a& su&dr hta&.
Aemna& kmo$9I Ae n[vr 9ya&,
km$ joke mUX ;[vrna hta&
gamne padr -relI -Vyata,
gam vCce ke4la& padr hta&.
Aene Aa9m8I hva -r`I g;
Aaynama& s&Sk<itna Str hta.
Ae p2I9I morna& pI2a& 9ya&,
-IQmnI =Yyana& Ae =r hta&.

...

...

...

Kavya Stambh