zazi.com ...yayavr...mu=ayro... Svait soparkr ...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

1958 to  ??

p/+nona 7g
Ane 7g wpr 7g
Ane 7gno Ae Du&gr
Ane Du&gr pr p8 7g
ma{a 7g
nIce dba; gyelI htI
Ane 2e
h@ p8 sXvXtI
Ane Bhar Aavva m9tI
=u& h@y n par`e Ae marI rg?

...

...

Kavya Stambh