zazi.com ...yayavr...mu=ayro...vIraf kapDIya...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Viraf Kapadia 1947-Mumbai
1972-Present USA
Viraf Kapadia

...

Viraf Kapadia

...

Kavya Stambh