zazi.com ...sdai=v...
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
shivlingam

sadashiv

shakti
i=v =iKt

inTy@vn sa0n

p/////\\\}aanu& =asn , hu& ko8 2u&? kem @vu& 2u&?

English translation by Jayantibhai Patel,

SADASHIV MOTERA AHMEDAB