zazi.com ...roj broj...
=o0,
Alpzlk ,
wzrDa ,
p/Tya&ca,
hXahX,
yayavr
mhefIl ,
mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI ,
lok ivcar ,
tmara ivcar
,
Font Download , zazi@zazi.com

|| p&ca&g ||  ra=I -ivQy || suivcar || hvaman ||

rmuj

Send To Friend

Ramuj tarI pTnI baelk8I 2e, ja8e sa&-ya j krIAe.

hu& p8 sa&-ya j kru& 2u&, pitAe jvab AaPyae.

marI b9RDe kek jae:? pTnIAe pU2yu&

2e tae klaTmk, p8 gi8tma& tu& kacI 2ae.

Aaj tae tu& kae: bhu Aan&dma& 2ae? tara& lGn 9ya& ke =u&?

na, Aaje 2U4a2eDa mya 2e!

baXk •matane– Š mMmI, hu& diryama& nhava jaw?

mata Š na DUbI jvay.

baXk Š p8 DeDI tae gya 2e!

mata Š ha, p8 Aenae tae vImae wtravel 2e.

tmara pit tae t&durSt hta, AekaAek?

ha, Aevu& bNyu& ke Ame saE jmva be5a hta, Tya& Acank Aene mrca& yad AaVya. pa2XnI vaDIma& te mrca& taeDva gya, Tya& tene spR krDyae.

he& p2I tme =u& kyuR?

mrca& ivna claVyu&, bIju& =u& 9ay?

Aap8a lGnnI phelI vqRga&5 AavI rhI 2e tae Aap8e t&durI ickn bnavIne jmIAe? Aek bIbIAe `u= 9ta& 9ta& tena pit srdar@ne pU2yu&.

srdar@Ae trt j jvab AaPyae 'Are haey k&:! Aap8e krelI -ul nI sja ibcarI mr3I =a ma4e -aegve? '

ddIR Š Daek4r saheb, Aaepre=n phela& tae tme ku& htu& ke ds hjarnae `cR 9=e. hve bar hjar kem ma&gae 2ae?

Daek4r Š vaStvma& vat Aem 2e ke tmaru& Aaepre=n krtI v`te maru& pakI4 tmara pe4ma& rhI gyu& 2e. Aema& be hjar ipya hta.

mgn Š Aaje k; tarI` 2e, 2gn?

2gn Š mne `br n9I daeSt.

mgn Š p8 tara ha9ma& A`bar 2e. Aema& jae:ne khe ne ke k: tarI` 2e?

2gn Š A`bar tae 2e p8 Aajnu& n9I. Ae tae g:kalnu& 2e.

'p{akar Š Agr ivpxma&9I kae: neta tmarI pa4IRma& samel 9: jay tae tme Aene =u& khe=ae?

neta@ Š dy pirvtRn.

srlaAe tenI bhenp8I kmlane pU2yu&, Are kmla, Aa har tne ke4lama& myae?

kmlaAe jvab AaPyae, `as k&: v0u nih. Aek idvs rDvama& Ane be 4&k nih jmvama&.

maStre nIle=ne 0mkavta& ku&, "Aaje pa2ae kem maeDae pDyae?

saheb, mara nana -a:ne vaX kpavva l: gyae htae. nIle=e g-rata& g-rata& ku&.

Ae kam tae tara bapu@ p8 krI =kya haet.

ha, p8 mara bapu@ krta& hjam v0u sarI rIte kape 2e. nIle=e jvab AaPyae.

ALya ve:4r, AhI& Aav Aa ca 2e ke kaefI?

ve:4r Š "kem tmne Svad pr9I `br n9I pDtI?"

na jray nih.

tae p2I gme te haey, Aema& tmne =u& frk pDe 2e? ve:4re jvay AaPyae.

Daek4r Š tme babane dva tae brabr Aapae 2aene?

=Ila Š na, hju tae mne Ae n9I smjatu& ke Aek gaeXI {a8 var k: rIte AapI =kay?

Am<tsr S4e=ne sae srdar@Aae Aek 4e/n nIce kcDa: gya Ane Aek j srdar@ bcI gya. Aek p{akar Ae bnavnu& irpaei4R&g krva tenI pase gyaŠ

te8e pU2yu& Š AkSmat k: rIte bNyae?

srdar@Ae jvab AaPyae Š Aaeh @ pU2ae mt! sb ku2 shI 9a sblaeg Ple4famR pr `De gI kI ve:4 kr rhe 9e. Acank AenawNsmeN4 huAa kI =taBdI Aexp/es Ple4famR n&br dae pr Aa rhI hE. jEse hI sbne sunakI gI Ple4famR pr Aa rhI hE, sblaeg ApnI jan bcaneke ilye p4rI pr kUd gye AaEr t-I wsI p4rI pr gaDI Aa g:.

p{akar Š Aaeh! tme bcI gya! Aap p4rI pr kudya haet tae.....

srdar@ Š Aaeh nhI& @ mE& tae Syusa:D krna cahta 9a :silye kUda nhI& 9a @?

iv)ya9IR Š sr Aa: DaeN4 naenae A9R =u& 9ay?

i=xk Š hu& ja8tae n9I.

iv)ya9IR Š =u& tme p8 n9I ja8ta? Arere, tmne A&g/e@na i=xk bnaVya kae8e?

ke4la idvs9I khu& 2u& ke mara ma4e Aek sarae -8elae g8elae mhentu naekr lavI Aapae. tmne s&-Xay 2e ke nhI&? pTnIAe lg-g bUmae paDta ku&.


Aa4la& vqR9I tarI @ hjurI tae krI rae 2u&. tne de`atu& n9I. pitAe same jvab AaPyae.

pTnI pitne h&me=a& firyad krtI htI ke tme mare ma4e k&: -e4saegad l: Aavta n9I, ke n9I mne kyarey bhar frva l: jta.

Aek idvs pit tena ma4e saDInu& peke4 l: AaVyae Ane kHyu& Š ‘VhalI, cal Aa saDI pHerI le. Aap8e sa&je frva j:Ae.’

pTnI Š ‘hay hay. muNnae dadre9I pDI gyae, bebI dazI g: 2e. Ae4lu& Aae2u& htu& te tme pIne AaVya 2ae!’

im Š marI pTnI raej SvPnma& juAe 2e ke kae: kraeDpitne pr8I 2e.

bIjo im Š marI pTnI tae 0aeXa idvse Aeva& SvPna juAe 2e.
‘pTnI Š hay hay. muNnae dadre9I pDI gyae, bebI dazI g: 2e. Ae4lu& Aae2u& htu& te tme pIne AaVya 2ae!’
‘mara puna b&ne lGn inQfX nIvDya&.’

‘kevI rIte?’

‘tenI phelI pTnI kae:knI sa9e -agI g: Ane bI@ kae:nI sa9e -agI jtI n9I!’

jyIne p/em krvanu& te 2aeDI kem dI0u&?'

'kar8 ke tenI sa9e mara lGn 9: gya.

tmara& lGn 9: gya, hve tmare vImae l: levae jae:Ae.

vIma Aej&4e khyu&.

na na, Ae Ae4lI b0I k/Ur n9I.pitAe khyu&.

im Š hu& tare 3er sa&je jmva Aavvanae 2u&. tenI tarI pTnIne `br 2e ne?

im Š ha ha `br 2e. Aene ma4e tae svare AmarI vCce Aek klak z3Dae caLyae htae.

im Š tarI pTnIne je pae l`e 2e tenI nkl sacvvanI =I jrur? AeknI Aek vat frI l`a: n jay Ae ma4e?

im Š na re na. ivrae0a-asI k&: l`a: n jay Ae ma4e.
‘iv~yat s&=o0k p/o. Aa;Ns4In Aek var AaggaDIma& p/vas krta hta. 9oDI vare teAo jmvana DBbama& gya. ve;4re Aemna ha9ma& `a vStuAonI yadI mUkI. Ha9ma& yadI Aavta& j pote c+ma -UlI gyanu& ja8IAe yadI va&cvanu& ve;4rne j j8aVyu&&.

Vae;4re 9oDI var yadIno kagX wpr nIce kyoR Ane hsta& hsta& p/ofesrne j8Vyu&. =u& kru& saheb, hu& p8 Aapna jevo j A-8 2u& !’

mne tarI dya Aave 2e, im{a.

kem =u& 2e ? im{aAe pU2yu&

MaarI pTnIAe nvI saDI `rIdI 2e, Ane Aaje sa&je Ame tmne mXva Aavvana 2IAe.

‘ATyarnI 2e Aena krta& marI phela&nI nokrI hjar drjJe sarI htI.’

‘kem pgar v0are hto ?’

‘ha ha, AhI& na pgar krta& 2 g8o v0are te wpra&t idvsnI calu pgare rja, ;NsyorNsnu& ip/imym p8 k&pnI j -rtI htI. v0arama& Aa`a ku4u&b ma4e mft daktrI sarvar mXtI Ane dr vqeR Aa`a ku4u&bne bhargam jva ma4enu& -(9u& p9 mXtu& htu&.’

‘bo3ajeva to p2I te AevI srs nokrI =u& kam 2oDI dI0I  ?’

‘k&pnIAe devaXu& ka7yu& Ae4le.’

‘tme kroDoi0pit kevI rIte 9ya?’

‘te marI pTnIne Aa-arI 2e.’ =e5e ku&.

‘tenI mdd9I. . . . . ?’

‘na re na. Ae wDaw htI Ane mare Ae ja8vu& htu& ke v0uma& v0u te ke4lI

wDaw 9; =ke. 2e ?’

S.T.D. P.C.O. wprna Aopre4re ku&, ‘mu&b; vat krvana {a8 imin4na a. 9=e.

‘mare vat n9I krvanI fkt sa&-Xvanu& 2e.

‘mare marI pTnIne kol joDvano 2e. k&; Ao2u& nhI 9ay?’

LaGn p2I pitAe nvo7ane pU2yu& ..‘Aap8e 9oDI co`v4 krI l;Ae. Tau& 3rna b&0ar8ma& =u& bnva mage 2e, p/mu` ke wpp/mu`.’

‘`jancI’. Navo7aAe 4a7a=9I ku&.

lGn Ae lae4rI 2e.

`rI vat h=e.p8 lae4rIma& tae inQfX nIv6ta lae4rInI i4ik4 fa6Ine fe&kI devay 2e

p8 lGnma& to..?

lGn phela& Ae baeltae htae,hu& sa&-XtI htI .

lGn p2I hu& baeltI,Ae sa&-Xtae htae.

Hve Ame b&ne baelIAe 2IAe,pa6ae=IAae sa&-Xe 2e.

‘mara Ane marI pTnIna ivcaro mXta hoy 2e.’

‘Ae kevI rIte ? 4elIp9I?’

‘na. Pahelo Ae ivc are 2e. p2I hu& p8 Ae j rIte ivcaru& 2u&.’

‘mU&zayela rm8Ikne igrI=e ic&tanu& kar8 pU2yu&.

rm8Ik ..marI pTnI bjarma& g; 2e, Ane vrsad = 9; gyo 2e.

igrI=.. Aema& mU&zay 2e =u&, ko; S4orma& 3usI j=e.

rm8Ik.. Ae j moka8 2e. Ae a. l;ne nIkXI 2e.

‘Aaje AmarI pa4IRma& Aek j8e hoD bkI, ‘‘j e yuvtI kdI bevfa nIvDI n hoy te ha9 W&co kre. tene Aa =al ;namma& AapI=.’’ ‘tme man=o, ko;Ae ha9 W&co n kyoR.’

‘Tae& p8 nih ? sa=&k pitAe pU2yu&.

PaTnI.. Acka;ne ‘ha, p8 mne `br 2e tmne lal r&g gmto n9I. =al lal r&gnI htI.’

pTnI, =ahm<g Ao2u& jo; =ke 2e, b0u& `a; =ke 2e.

pit, bs Aej Aad=R pit

‘pit..AmarI vCce brabr smj8 2e. idvs drMyan Aene mr@ p6e te kre.sa&je tenI mr@ p/ma8e hu& kru&.’
‘Aek paelIsvaXaAe paetana im{ane khyu& ,

S{aIAae ga6I Ae4la ma4e 0ImI clave 2e ke du3R4na n 9ay .’

Kar8 ke du3R4na 9ay tae AenI sacI w&mr A`barma& 2pa; jay.’

‘marI pTnInI yaddaSt bhu `rab 2e.’

‘b0u& -UlI jay 2e ? ’

‘na, b0u yad ra`e 2e.’

‘marI pTnI sa9e mare kdI vadivvad 9to n9I.’

‘K dI nih ? Ae kevI rIte bne ? ’


‘te h&me=a& Aenu& 0ayu&R kre 2e. Ane h&u p8 . . .’


‘tmaru& 0ayuR& ? ’


‘na Aenu& 0ayuR&.’
marI pTnI bhu krksrvaXI 2e ! tena 6^esma&9I maru& =4R bnaVyu&.

MaarI pTnI Ae9Iy krksrvaXI 2e. mara +a4Rma&9I te8e na;4I bnavI.