zazi.com ...roj broj...
0&0apa8I
smacar
0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
;kaD$
=o0

Alpzlk
wzrDa
p/Tya&ca
hXahX,
yayavr
Svnad
mhefIl
mu=ayro

kagva8I
vata$lap 
nvlk9a 
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm

phelIpu8I
-jgoiv&dm

AQ4avk
sdai=v
kI4lI

lok ivcar
tmara ivcar

Font Download  zazi@zazi.com


|| co3iDya || p&ca&g ||  ra=I -ivQy || suivcar || rmuj  || hvaman ||

Send To Friend

AjmavI juvo

papDne =ekta phela.....

=ekela grm grm c8a `ava9I.....

paka keXane 2apama& vI&4aXIne.....

@- pr ca&da pDya haey tae.....

:DlI bnavtI v`te `Irama....

Agrb]aIne sXgavta& phela.....
raejbraejna )yanma& ra`vana sUcnae