zlogo.gif (1294 bytes) ...0m$ivcar...dTtbavnI...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Shree Dutt Shree Rang Avadhoot Maharaj
Click Here To Listen

jy yaegI[vr dt dyaX! tu& j Aek jgtma& p/itpaXŠ
A{aynsUya, krI inimt p/g4yae jgkar8 ini[ct.

b/ahirhrnae Avtar, =r8agtnae tar8har Š
A&tyaRmI stict su`, bhar sdguru i)v-uj sumu`.

zaeXI ANnapU8aR kr maHy , =aiNt km&Dl kr saehayŠ
kya&y ctu-uRj qD-uj sar, An&tbahu tu& in0aRr.

AaVyae =r8e baX Aja8Š W5 idg&br, caLya p/a8!
sU8I AjuRn kerae sad rIzyae pUvRe tu& saxatŠ

dI0I i)0 isi)0 Apar, A&te muikt mhapd sar.
kI0ae Aaje kem ivl&b? tuj iv8 mujnena Aal&b!

ivQ8u=mR i)vj tayaeR Aem, jMyae a)0ma& de`I p/em.
j&-dETynI {aaSya dev, kI0I Mher te& Tya& tt`evŠ

ivStarI maya, iditsut :&d/ kre h8aVyae tUtR.
AevI lIla k&: k&: =vR kI0I v8Rve kae te svR?

daeDyae Aayu sutne kam, kI0ae Aene te& inQkam,
bae)ya ydu ne pr=uram sa)ydev p/hlad Akam.

AevI tarI k<pa Aga0! kem sU8e na marae sad?
daeD, A&tna de` An&t! ma kr A0vc i==unae A&t!!

jae: i)vjS{aI kerae Sneh, 9yae pu{a tu& inŠs&deh,
Sm<tRgamI kiltar k<paX! tayaeR 0aebI 2ek gmar.

pe4pID9I tayaeR ivp/, b/a8I=e5 wgayaeR ixp/Š,
kre kem na marI Vyar? jae Aa8Igm Aekj var!!

=uQk kaQ5ne Aa*ya& p{a! 9yae kem wdasIn A{a?
jjRr v&)ya SvPn, kyaRe sfX te sutna& k<TSn.

krI dUr b/a8nae kae7, kI0a pUr8 Aena kaeDŠ
v&)ya -e&s dUzvI dev, hyuR& daird/y te tt`ev.

zalr `a: rIZyae Aem, dI0ae suv8R3&4 sp/em.
b/a8S{aInae m<t -r9ar, kI0ae s@vn te& in0aRr!

ip=ac pIDa kI0I dUr, ivp/pu{a w5aDyae =Ur
hrI ivp/md A&Tyj ha9, rxyae -kt i{aivk/m tat!

inimqma{ae t&tuk Aek, Phae&caDyae I=Ele de`!
AekI sa9e Aa5 Svrup 0rI dev bhurup Arup,

s&taeQya inj -kt sujat, AapI prcaAae saxat.
yvnrajnI 4aXI pID, jatpatnI tne n cID.

ramk<Q8 rupe te& Aem, kI0I lIlaAae k&: temŠ
tayaRe p(9r gi8ka Vya0a! p=u p&`I tujne sa0!!

A0mAae0ar8 taru& nam gata& sre n =a&=a& kam?
Aai0 Vyai0 wpai0 svR 4Xe Smr8ma{a9I =vR!

mU5cae4 na lage ja8, pame nr Smr8e invaR8.
Dak8 =ak8 -e&sasur, -Ut ip=aAae j&d Asur

nase mU5I d:ne tUtR, dTt0Un sa&-Xta& mUtR.
krI 0Up gaAe je Aem dTtbavnI Aa sp/em,

su0re tena b&ne laek rhe n tene kya&ye =aek!
dasI isi)0 tenI 9ay, du` daird/y tena& jay !

bavn guruvare int nem, kre pa5 bavn sp/em,
y9avka=e inTy inym, tene kdI n d&De ym.

Anek rupe Aej  A-&g, -jta& nDe n maya r&g!
shS{a name namI Aek, dTt idg&br As&g 2ek!!

v&du& tujne var&var, ved [vas tara in0aRr?
9ake v8Rvta& jya& =eq, kae8 ra&k hu& bhuk<tveq?

Anu-vt<iPtnae wdgar, sU8I hse te `a=e mar!
tpsI tTvmis Ae dev, baelae jyjy [aI gurudev!