zlogo.gif (1294 bytes) ...0m$ivcar...Hnuman calIsa...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Hanuman
Click Here To Listen [aI gurucr8 sraej rj. inj mn mukur su0air,
brnw& r3uvr ibml jsu. jae dayk fl car.

bui)0 ihn tnu jain ke, sUimraE, pvn kumar
bl, bui)0, iv)yadehu maeihhrhuklesivkar

jy hnuman  }aan gun sagr,
jy kpIs ith&u laek wjagr.

ramdUt Atuilt bl 0ama,
A&jin pu{a pvnsu` nama.

mhabIr ibk/m bjr&gI,
kumit invar sumit ke s&gI.

k&cn brn ibraj subesa,
kanl ku&Dl ku&ict kesa.

ha9 v/ja AaEr )vja ibrajE,
ka&0e mu&j jnew& saje.

=&kr suvn kesrI n&dn,
tej p/tap mha jg v&dn.

iv)yavan gunI Ait catur,
ram kaj kirbe kae Aatur.

p/-u cir{a suinbe kae risya,
ram l`n sIta mn bisya.

suxm rup 0ir isyih& id`ava,
ibk4 rup 0rI l&k jrava.

-Imrup 0ir Asur s&hir,
ramc&Nd/ ke kaj s&vir.

lay s@vn l`n ijyaye,
[aI r3uvIr hriq wr laye.

r3upit kINhI& bhut bDa:,
tum mm ip/y -rt sm -a:.

shS{a bdn tuMhrae js gavE,
As kih [aIpit k&5 lgavE.

snkaidk b/aid munIsa,
nard sard siht AhI&sa.

jm kuber idgpal jha& te,
kiv kaeivd kih ske kha& te.


tum wpkar sug/IvhI kINha&,
ram imlay rajpd dINha&.

tuMhrae m&{a ib-Iqn mana,
l&ke[vr -ye sb jana.

jaug shS{a jaejn pr -aenu,
lILyo taih m0ur fl janu.

p/-u muid/ka meil mu` mahI&,
jli0la&0I gye Acrj nahI&.

dugRm kaj jgt ke jete,
sugm Anug/h tuMhre tete.

ram duAare tum r`vare,
haet n Aa}aa ibnu pEsare.

sb su` lhE tuMharI srna,
tum rxk kahu kae rDna.

Aapn tej sMharaE Aape,
tInae laek ha&k te ka&pe.

-ut ipsac ink4 nih& AavE,
mha bIr jb nam sunavE.

nase raeg hre sb pIra,
jpt inr&tr hnum&t ibra.

s&k4 se hnuman 2uDavE,
mn kmR vcn )yan jae lavE.

sb pr kam tpSvI raja,
itn ke kaj skl tum saja.

AaEr mnaer9 jae kae: lave,
sae: Aimt @vn fl pave.

carae jaug prtap tuMhara,
hE p/is)0 jgt wijRyara.

sa0u s&t ke tum r`vare,
Asur ink&dn ram dulare.

AQ4 isi))a naE ini0 ke data,
As br dIn jankI mata.

ram rsayn tuMhre pasa,
sda rhae r3upit ke dasa.

tuMhre -jn ramkae pave,
jnm jnm ke duŠ` ibsravE.

ANt kal r3ubr pur ja:,
jha& jNm hrI -kt kha:.

AaEr devta ict n 0r:,
hnum&t se: svR su` kr:.

s&k4 k4e im4E sb pIra,
jae sumir hnum&t blvIra.

jE, jE, jE, hnuman gaesa:,
k<pa krhu guru devkI na:.

jae stbar pa5 kr kae:,
2u4ih biNd mha su` hae:.

jae yh p7aE hnuman calIsa,
haey isi)0 sa`I gaErIsa.

tulsIdas sda hir cera,
kIje na9 hdy mh& Dera.

pvn tny s&k4 hr8 m&gl mUrt rup
raml`nsIta siht hdybshu sur-Up