zlogo.gif (1294 bytes) ...0m$ivcar...iv[v&-rI...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
Vishambhari
Click Here To Listen

iv[v&-rI Ai`l iv[v t8I jnta,
iv)ya0rI vdnma& vsjae iv0ata.
dubuRi┤ne dUr krI sdbui┤ Aapae,
mam paih Aa&e -gvtI -vduŠ` kapae........ 4ek

-Ulae pDI -vr8e -4ku& -vanI,
sUze nhI& lgIr kae: id=a jvanI,
-ase -y&kr vXI mnna wtapae.... mam

Aa r&kne wtrva n9I kae: Aarae,
jNma&0 2u& jnnI hu& g/hI ha9 tarae,
na =u& su8ae -gvtI i==una ivlapae.... mam

ma ! kmR jNm k9nI krta& ivcaru&,
Aa s<iQ4ma& tuj ivna n9I kae: maru&,
kaene khu& k58 yaeg t8ae bXapae.... mam

hu& k/ae0 kam md maeh 9kI 2kelae,
AaD&bre Ait 38ae md9I bkelae,
daeqae 9kI duiqtna krI maf papae.... mam

na =aS{ana ▀v8nu& pypan pI0u&,
na m&{a ke Stuuit k9a kdI ka&: kI0u&,
▀┤a 0rI n9I kyaR tv nam japae.... mam

re! re! -vanI bhu -Ul 9: j marI,
Aa @&dgI 9: mne Ait=e AkarI,
daeqae p/jaXI s3Xa tv 2ap 2apae.... mam

`alI n kae: S9X 2e iv8 Aap 0arae,
b/a&D ma& A8u A8u mhI& vas tarae,
=ikt n map g8va Agi8t mapae.... mam

pape p/p&c krva b0I vate pUrae,
`ae4ae `rae -gvtI p8 hu& tmarae,
jaDya&0kar krI dUr subui┤ papae.... mam

i=`e su8e risk 2&d j Aek icńe,
tena 9kI i{aiv0 tap 4Xe `icte,
va0e iv=eq vXI A&ba t8a p/tapae.... mam

▀I sdguru =r8ma& rhIne yju& 2u&,
rai{a idne -gvtI tujne -ju 2u&,
sd-kt sevk t8a pirtap capae.... mam

A&tr iv=e Ai0k WimR 9ta& -vanI,
gaw& Stuit tv bXe nmIne m<DanI,
s&sarna skX raeg smUX kapae,
he mat! ‘ke=v’ khe tv -ikt Aapae.... mam