zazi.com ..fla&g...

wzrDa ,
p/Ty&ca,
hXahX,
yayavr
mhefIl ,

mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a  ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI
,
lok ivcar ,
tmara ivcar

pit,pTnI,papD,p4el Ane polIs

Avinka  Aaje 9oDu& jLdI caltI htI. roj Aene reLve S4e=nno  pul c7ta `aSsI be mInI4 9tI  te Aaje AD0I  mInI4 ma& te c7I g;. teno Svas w2Xto hto p8 Svasna& 3oDa ne na9e Aevo ko; Asvar Ae v`te mgjma& nhto. Avinka Aaje Aa4lI Vyg/ kem htI…? roj to tene 3re pa2a frvanI Aa4lI wtavX n htI.

reLve no pul je4lI zDp 9I  c7I Ae4lIj zDp9I Ae wtrI g; Ane f4ak d;ne Ae8e roD k/os kyo$ Ane z4ka9I ha9 hlavI ne 4eKsI ne w-I rheva kHyu&. Ane  ja8e pote D/a;v krvanI hoy tem 4eKsI nI AaglI sI4 pr  besI kHyu& , -ula-a; desa; roD  clo. Baajuma& be5elI A55avIs vrsnI  Svrupvan  yuvtI jo;ne 4eKsI D/;vre boMbe seN4/l pr kaXo 0umaDo tUC2kar9I fe&kI 4eKsI ne marI  mukI.

Rr82oD _auvn nam to AeN4Ik htu& p8 hto mU&b;na moD$n prano moD$n Aepa4$meN4, Ane  tena barma maXna car Fle4ma&na Aek nI malkIn htI, r82oD -uvnno pgI bhadur  slam marIne pa2o `ursI pr bese Ae4lama& to Avinka pcasnI no4 4eKsI D/a;vrna ha9 ma& pkDavI kIp 0 ceNj khIne sDsDa4 lIF4 baju srkI g;.

p8 Atyar su0InI  b0Ij wtavXnu& sTyana= ka7tI hoy tem lIF4 car S4e=n w-I rhIne  lokl na b0a peSnejr l;ne AavI. Aa4la smy ma& to Avinka na mgjma& Aa`a A5vaDiyanI kese4 frI g;. Avinkano “HsbND” idVy@t Aene Avin  kheto Ane Avin tene @t. bej vrsana Aemna lGn2oDma& Ae4la ka&4a wgI gya hta ke hve gulab ma4e ko; `u8o j bakI nhto rHyo. lGn phelano @t ja8e hve rHyoj nhto. “kerIyr vumn” ne pr*yo 2e Ae vat to @t -ulIj  gyo hto Ane Ae8e marzuD p8 =ru krI htI. ke4lo p/em hto Ae b&nene p8 hve AekbIja na `unna trSya nI jem lDta hta. phela to Ae loko zgDta  Tyare to bajuna Fle4vava fDke Aemne 2u4a paDta p8 hve bIcaro fDke ke4lIvar  Aamne 2oDave…? Aek be var to  Avinka Ae va;nno  Glas idVy@tne 2u4o mayo$. Avinka Kyarek D/I&k l; letI htI. mu&b;ma w2relIne Ae4le Ane idVy@t Amdavadno “4elen4eD Aen@nIyr” je hm8a&j mu&b; “=IF4” 9yelo Aene Aa b0u& behudu lagtu  Ao Aa v`te to be 4a&ka9I kam ptI gyu& p8 Jyare  Avinka Ae idVy@t  ne 2u4a vas8o maya$ Ane idVy@t p8 samI maramarI krI Tyare to polIsne bolavvI pDI htI.  Avinka ne nanI  nanI babtonI Ael@$  htI. te Ae vStu shn nhtI krI =ktI jenI Aene Aele@$ hoy. Baajuna Fle4 ma& p4el nI ba “ivKs” 3se to Avin ne potana 3rma& g-ram8 9; jtI. Ane AavI to ka&; ke4lIy vStuAo htI ke jenI Avinka ne Ael@$  htI. papD `atI v`te Aavto Avaj , wnaXanI bpore holanu& 3U 3U Ane w&dr Ane Ae b0I vStuAo9I  -e4o 9ta& j Avinka 0bra; jtI.  idVy@t  Avinka je4la laDkoD9I w2relo nhto Ane Ae4lej AvinkanI Ael@$Aone  Ae his na&`to hto. Ane p2I9I Aej Aemna zgDanu& kar8 p8 bntI, kar8 ke idVy@t papD roj  `ato.

be {a8 var polIs sb ;NspeK4r  Aap4e 3re AavI gyo hova9I hve rSta pr AoX`I jto hto je AenI lal Aa&`ma& de`a; Aavtu& htu&. Ane Avinka ne p8 jta Aavta& polIs S4e=n pr njr na`vanI 4ev pDI g; htI. Ane Aaje Avinkane sO9I v0are bIk polIsnI j lagtI htI. Ae polIsnIj bIke to Ae Aa4lI zDp9I  pa2I 3re AavtI htI. Aene Dr hto ke Aaje pa2I polIs Aav=e.

Avinka ne Aena pDo=I Ae Jyare “moba;l” pr kHyu& ke Aena 3rma&9I vas Aave 2e Tyar9Ij Aena moitya mrI gya hta. {a8 {a8 idvs9I Avinka Ae -arne ma9a pr l;ne frtI htI. Ane vat p8 AevI htI ke ko;ne khevay nhI.pDo=I ne to nhIj.

p8 cas bhar g; j k; rIte Ae Avinka Ae ivcayu^$.  r82oD  -uvn na b0a Aepa4$meN4 “sI feSD” 2e Ane Avinka Ae b0I barIAo `uLlI ra`elI je9I vas bhar jay nhI. AgrbTtI Ao p8 sXgavelI p8 Vy9$. Toy sala Ao ne vas marI..! Aem Avinka Ae ivcay$u. Ae4lama& to lIF4 na drvaja `uLya Ane `alI lIF4ma& Avinka Avinka sa9e tadMy 9; g;. p8  “lIF4 men” iv55le pu2yu& ke saheb {a8 idvs 9I kem {a8 idvs9I de`ata n9I, Tyare jrak mo mlkavI ne khyu& “ ;4s nn Aof yor bIznes” Ae4le iv5u to cupj 9; gyo. p8 Ae8e Avinka nI ivsam8 ma& v0aro kyo% Ae vat to Ae sm@ gyo.

KI hol ma& cavI na&`taj Ae8e ivcar kyo$ ke bakIna {a8e Fle4 b&0 2e , vas to 9oDI 9oDI Aave 2e Aene to b&0  kem krvI Ae AavDe 2e p8 la` ruipyano sval  la= ne sgevge krvano 2e.

Aa kam krva ma4e beDrumma&  safa; samdarne na bolavay. potane Ae4lI nfrt 9; g; htI ke Avinka Aenu mo7u&y jova nhtI ma&gtI. =u& krvu&  =u& na krvu& nI Av7v ma& Ae  be Glas pa8I pI g;,  4eN=nma& Aene VhISkI yad Aa; p2I 9yu&  jvade idVy@t ne n9I gmtI.  Aoh , ke4la Arsa p2I  Aene idVy@tnI mr@no ~yal AaVyo. p8 Atyare =u& 2e…?  Aem khI ne Ae8e Aek peg bnayo. 3rna& b0a barI bar8a `olI p&`a cla; Ae8e D/I&k l;ne 4IvI same besI.  Aenu ma9u fa4 fa4 9tu& htu&. Aene 9yu&  Aa pirS9Iitma hu& SvS9 kevI rIte rhI =ku& 2u&. Aek 3U&4Do -yo$ Ane mnma& bolI  idVy@t ne hu& iVhSkI pIvu^ te ps&d n9I. ha -le n9I , hve pe4ma& pDelo daru mfjma& 3UsIne  ivcarva lGyo hto. =u& kru&….? PlaS4Ik nI begma& lpe4I d;= to vas nhI& Aave p8 lpe4e ko8 , Aene to Ae rumma& 3usvuy m&jUr n htu&. cPpu9I la=na k4ka krI dw& , p8 Aema& to la= ne ADvu& pDe … =I4….! Avinka bolI….

Aava kam idVy@t ne  sara AavDe p8 Atyare to Ae p8 kam lagI =ke tem n9I. =u& krvu&……?

Avinkano Svas  c7to jto hto. 2atIma& ko; ka&4o -----o&kto hoy Aevu& lagtu& htu&. {a8 {a8 idvs9I  Ae Aa boj 2atIma& 0rbI ne  be5I 2e. polIsma& loko hve ja8e 2e , iv55l sval pu2e 2e. p4el ne vas mare 2e Ae4le Ae mne fon kre 2e. beDrum ma& la= pDI 2e. zer Aapta& to AapI na~yu& p8 hve  la= no  inkal krvanI `br n9I pDtI. Are re me kevu& “:Mpl=Iv” pglu& -yu&$.  Aem Avinka ivcare 2e , pe4 -rI ne pStavo kre 2e, Avinka ne dmno humlo Aavva maDe 2e. Aeno Svas 0m8nI jem calva maDe 2e. Acank Aene Aek :mrjNsI n&br yad Aave 2e. Ae trt fon krI ne khe 2e mne Svas c7e 2e , fon rIsIv krvavaXo prIS9ItI nI g&-Irta sm@ ne sf mInI4 ma&  AavI pho&ce 2e. ds mInIe4 ma& r82oD -uvnna barma maX na Avinka na Aepae4$meN4 pr 4kora pDe 2e. bar8u jLdI na `ulta Aavnar puruq jatge potanI cavI9I bar8u `ole 2e. puruq na 3r p/ve= ma4e j  ja8e -an sacvI ne be5I hoy Aem Avinka beDrum baju Aa&gXI krI ne be-an 9ay 2e.

idVy@t beDrumma& jay 2e Ane  D/esI&g 4eblnI same pDelI w&drnI la= jo; ne guSse 9; jy 2e, Ane bbDe 2e , w&dr jovato na hoy to j` marva w&dr marvanI dva ro4lI pr lgave 2e.

Avinka frI -anma& Aave 2e , Ane sb ;NspeK4r Aap4e ne Aaje car idvs p2I  frI r82oD -uvnma& teDu 2e.