zazi.com ...hXahX...b0a rsoDama jmva Aavo...

Send To Friend


=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com

 khu 2u sa&-Xo 2o?

na hu& n9I sa&-Xto.

hve sa&-Xo ne.

n9I sa&-Xvu.

jav to hu& n9I boltI.

ha bol hu& sa&-Xu 2u.

9oDIk var su0I  nFF4 na mMmI no Avaj n9I Aavto. knu -a; gu&cva; gyelI pt&gnI dorI na pILla nI jem 2apa ne 0arI 0arI ne jota hta. kdac Avaj Aave. nFF4 vaX AoXto A4kI gyo hto. 2k nIce  2apana `u8a ne faDI ne bnavelI pIpuDI 9I kan saf krto jysu` wpr =u vat =ru 9vanI 2e tenI rah jo; ne w-o hto. sav sNna4o hto.

p2I A0IrIya 9; gyela knu-a; 9I na rhevayu ne boLya, hve boltI hoy to bolne yar...

Aeto hu& Ae khetI htI ke jmva Kya& besso rsoDa ma ke p2I AagX na rum ma 4IvI jota jota.

=u&?

vo4?

0TtterIkI??!!!!??

{a8 puruqe pot potana Aek vcn ma insaso na~yo.

pa2a b0a potpotana kam ma lgI gya.

9oDI vare guSse 9yela nFF4 na mMmI AagX na rum ma AavI ne  rDva laGya. Aa 3rma mne ko'; g8tu n9I. marI ko; veLyu n9I. mne `br hot to me Aava ku4u&b ma lgn j na kya$ hot. me marI ma ne bap nu kHyu maNyu te mare Aava idvso jova pDe 2e.

Aoke hu& rsoDa ma jmI=. knu-a;  Ae 2apa nI bhar joya ivna jvab AaPyo.

to p2I phela kheta =u 9tu htu.

jotI n9I 2apu va&cu 2u.

kpaX tmaru 2apu va&cu 2u.

bs, -ul tara ma bap nI 2e ne va&k maro na nIkaX.

nFf4 bhar AavI ne bNne ne khe 2e bos 4a;m veS4 na kro. Aa tmara juna AepIsoD b&0 kro yar. kale w5I ne mara lgn 9=e ne tme tmara juna ApIsoD rI rn kya$ kr=o to marI sIrIyl =ru Kyare 9=e.?

bs b0a 4IvI jo; jo; ne sIrIyl 9; gya 2e. nFF4 na mMmI taDuKya.

na -a-I sIrIyl lIkr.. 3r ma p/ve=ta jysu`e nbXo ivvek kyo$.

jysu` tu 3re ja. marI pase smy n9I.

Aoke knuDa jw 2u , p8 yad ra`je hu& taro nIceno paDo=I 2u ne tara bajuvaXa krta v0are kam ma Aayo 2u. ko; no guSso ko;na wpr.....

Aoke Aoke , cl ja ne -a; le Aa 2apu leto ja , mne `br 2e tu kem Aayo 2u te.

b0a sroDa ma jmva Aavo.

knu-a; ne nFF4 rsoDama jmva jay 2e.

tme rsoDama jmo 2oke 4IvI same??

"zazI"

Send To Friend