zazi.com ...hXahX...Aap8u& =u& 9=e? ...

Send To Friend

baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
bpor nI ca pI ne hu& knu-a; nFf4 no bap gujratI 2apu bI@ var va&cI rHyo hto. -art kanpurnI mec harI gya bad bIje  idvse  mne 4IvI jovanI ko8 ja8e kem p8 ko;   ;C2a nhtI  9tI. harI kemna gya Ae mne  `br na pDI. ga&gulI 4Imma& nhto to p8 harI gya? Aap8u& =u& 9=e?

mara rDms cherane jo; ne nff4nI maAe mne pu2yu&...
khu 2u&, Aap8u& =u& 9=e?

k&; 9vanu n9I, idLhIma&  2eLlI mec 2e , bs ptI jay to =a&tI.
Are hu& ik/ke4nI Kya& vat kru 2u&?

to =anI vat kre 2e? , mne =u& `br pDe? Aa`a de=ne ik/ke4nI ifkr 2e ne  tne  ko;   bI@ vat suzI? tarI ih&mt kemnI 9;?

bs ik/ke4 vaXa na joya hoy to. hu& Aap8a {a8nI vat kru 2u&

Aap8u& =u& 9vanu& 2e yar? b0u brabr to cale 2e.

Ae4le k&; -ivQyno to ivcar kro. Aa 2okranu& =u& 9=e? Ae =u& kma=e ne =u& `a=e?

Are nFf4nI mne ic&ta n9I. ma9u marI ne `a=e Ane jo k&; nhI& mle to ma9u foDI ne `a=e.

Are kona ma9a foDvanI vat kro 2o knu -a;? jysu`e 3rma p/ve=ta nI sa9e knu-a;nI vat ne wpaDI lI 0I..

Are jysu`-a; Aa tmara -a; 2e ne Ae maru ma9u foDvanI vat kre 2e.
Ao nFf4nI ma tu Aa jysu` ne =u&  khe 2e Ae vatnu& )yan ra`, Aa`a Fle4ma& bdnam kr=e.

=&u vat kro 2o knu-a; yar, hu& ko;  juna AepIsoD  juda smy btavtI cenl 2u yar?

bs, tu  to 2e va&7o he& , tne =u& `br pDe?

-a-I Aa knu-a; ne mara va&7a hovanI cID 2e ke Ade`a; ,  AenI mne smj n9I pDtI.

Are -a; tmne =u& khu&? me Amne khyu&  ke Aap8u& =u& 9=e? Aa 2okro mo4o 9; ne =u& `a=e ne =u& kma=e to bolo mne khe 2e ke ma9u marIne `a=e A9va ma9u foDI ne `a=e. bolo Aa te ka&; jvab 2e?

Aao Ae4le ma9u foDvanI vat Aa htI. brabr. p8 -a-I tmaro nFf4 knu-a; na v8$nama& brabrno bese 2e. Aa Aeg/I.

Ao Aeg/I nI hglI.... cal bhar ja...maro 2okro 2e...taro nhI.....

Aoke Aajnu 2apu va&cI lI0u knu-a;? mne Aapo Ae4le hu& jw. mare =u&? tmaro 2okro 2e? maru& =u& 9vanu&?

knu-a; Ae 2apano 2u44o 3a jysu` trf kyo$. jysu` 2apu l; ne -agI gyo.

clo tme jra sIrIys 9; ne kho jo;ye Aap8u& =u& 9=e?

jo yar mne to `br n9I ke Aap8u&  =u& 9=e? kemke Ae na vI=e ic&ta krvanI marama& AavDt n9I.

Are p8 ic&ta krva ma4e AavDt na jo;ye?

bol mne Ae p8 `br n9I.

bs -a; hu& to tmara9I k&4aXI g; 2u&, mne to rsoDama& jva de.

tu kaym mara9I k&4aXI jay 2e Ane h&me=a p2I rsoDama& jtI rhe 2e.
tmarI ;C2aAo mne `br 2e. p8 hu& ka&; 3r 2oDI ne n9I jvanI. mne `br 2e tmne hve hu& n9I gmtI.

Are p8 tu mne n9I gmtI Ae vat n9I. vat Ae 2e ke tu marI sa9e cca$ n9I krtI.

bolo, tmarI joDe cca$ krI ne  ko; =Kkrvar Aayo 2e te hve Aav=e?

nFf4 na ma& sroDama& jta rHya. nFF4 hsto kudto 3rma da`l 9yo.

nFf4ne jo;ne knu-a; Ae Aene pu2yu&?

ALya Kya&9I Aave 2e?

bos   Klasma gyo to.

kona Klasma&?

A&g/e@na Klasma&?

;&GlI=?

ys.

Vhay?

mara ;&GlI= ne ;mp/uv krva.

for vo4 men.

bos, for may Fyucr.

Fyucr? konu&? Ane tu Ane Fyucr.? tu f4Icr 2o Ane tne Fyucr nI =u& `br pDe?

bos Fyucr ma& jva ma4e A&g/@ mS4 2e.

kya bapaAe tne Aa smjaVyu&?

ma;ND yor 4&g bos.

4&g vaXI , 4I&ga4oXI 9; j=e. tne tu ko8 2e Ae `br n9I,  taro bap Ane tara bapno bap ko8 hta Ae tne `br n9I Ane A&g/@ -8e 2e. bol =u& =I~yo Aaje?

how 4u 4ok AopnlI ;n ;&GlI=.

bolo, to gujratIma& gu& gu& bole 2e tu&.

yar tmne `br 2e Globl bIznes ;&GlI= ma& cale 2e.

ha mne `br 2e, ys, no, 0er, go, km ,Aoke, bay, ke= Aor  k/eDI4, hnI , DalI$&g, sel, vIkAeND , job, .....

bos Aa ln$ yuke ;&GlI= yu SpIk AmerIk ;&GlI=, ;4s DIfrN4.

nFf4 tu maru rtn 2o , 2ta hu& tne khu& 2u& ke Jyare tu A&/ge@ bole 2e Tyare v&da jevo lage 2e. Doba phela tu& ko8 2e Kya&9I AaVyo , tara potana loko ko8 2e Ae to =I`.

bos yu Aar AoLD , tmara jeva loko h=e to Aap8u& =u& 9=e?

nFf4 -agI gyo.

knu-a; ivcare 2e Aap8u& =u 9=e?

Aap8u& Aap8u& Kya& su0I 2e? Aek 3r, Aek Fle4, Aek mhoLlo, Aek =her, Aek raJy Aek de=?

Aap8u& =u& 9=e?


"zazI"

Daily Horoscope n Fun

New BizDir-Business Directory
Business Directory
New AlapZalak -- Photo Gallery
AlapZalak
AstaVakra - CartoonZone
 Astavakra
Baby Names
Baby Names
eCard by zazi
Send eCard From zazi.com
Religious Thoughts
DharmVichar
Talk Now
Kit-Lee Charcha
Global Data Local Need
Search at zazi.com


Send To Friend