zazi.com ...hXahX...jysu`no 4a;mI&g..p8 fon kono 2e..?

Send To Friend

0&0apa8I
smacar
0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
.......A&k {aevIs9I.......AagX....

helo h&sIka....

nFf4 Aa kono fon 2e.....knu-a; pa2X w-a w-a p/+n pu2e 2e?

h&sIka Aek mInI4....

bos....h&sIkano fon 2e....4IvIvaXI....Aek nvo rIyalI4I =o =ru 9vano 2e....Aek mInI4...

ha& bolo h&sIka...

ha&..ha&....Aoke....vo to muze Aata he....ha&....ha&....bay...

tuze ku2 nhI& Aata....ko8 2e Aa h&sIka.....nff4na mMmI  Ae Aek zap4 nFf4nI bocI pr f4karI id0I....

bolo tmaro 2okro =u& kre 2e AenI tmne `br n9I Ane mne pa2a sFfa; maro 2o.

jysu` ye hmara nI@ mamla hE....

knu-a; gujratIma& vat kro...

bos ih&dI me& bolo....hu& h&sIka na rIyalI4I =oma& jvano 2u&??

pelI ra`I sav&t jevo =o 2e??? nFf4na mMmI boLya....

na....nvo 2e....gl$ fe/ND .....gl$ f/eND.......

tne ko; boy f/eND n9I 2okrIAo tarI -a;b&0 9; jvanI...??? knu-a; Ae nFf4nI 5ekDI wDavta vat krI.

Ao jysu` bs...knu-a; Ae phelI var nFF4 no px lI0o.....p2I nff4 same jota boLya...tu Kyare Aa b0ama& pDyo.....

bos, kolejma&9I ba0a sa9e AePlay kyu$ tu&...?

AePlaynI hglI na jo; hoy to...tara bap ne pu2yu tu&..??

Are tmne pu2u to tme naj paDvana hta.....

bolo.....taro bap 2u&...na p8 paDu&...

bs 2okrano @v na `av...bcarane pu2o to `ra ke hve =u&...?

ha nFF4 hve =u&?.....

bos mare boMbe jvanu& 9=e.??

boMbe nhI&....mu&b; bol...knu-a; boLya....hu& tarI joDe AavI =ku& Aem 2u&....

na..na....naho&....jysu` tu Amdavama&j saro. tu mu&b;ma& `ova; jay An maro Aekno Aek 2okro jay....

bolo knu-a;.....2okro 2ek h&sIka su0I gyo Aeto `br n9I ne pa2a marI mu&b;ma& `ova; jvanI vat kro 2o....A-I tum Apnko janta nhI& hE .....me& pac vrs mu&b;me& hoke Aaya hu&....

cl ja ja , jysu` 3re ja 2anImanI....mu&b; vaXI na jo; hoy to...

nFF4 AapDe Aa h&sIka, f&sIka na =o nI lm8afoD mukIne -8vama& )yan Aapo....knu-a; 2eLle pa4le9I nFF4na ma9ama& bawNsr mayo$......

nFf4 ka Aage kya hoga.....Aavte A&ke.....

"zazI"
be AogS4 be hjar nv.

Daily Horoscope n Fun

New BizDir-Business Directory
Business Directory
New AlapZalak -- Photo Gallery
AlapZalak
AstaVakra - CartoonZone
 Astavakra
Baby Names
Baby Names
eCard by zazi
Send eCard From zazi.com
Religious Thoughts
DharmVichar
Talk Now
Kit-Lee Charcha
Global Data Local Need
Search at zazi.com


Send To Friend