zazi.com ...hXahX...

wzrDa ,
p/Ty&ca,
hXahX,
yayavr
mhefIl ,

mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a  ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI
,
lok ivcar ,
tmara ivcar

 
vDI v&tak  ke v&tak mogrI..?

 mne Aa =ak n9I _aavtu&.?

 Kem n9I _aavtu& , tara bapa 2ana mana `ay 2e ne tne =enu& jor Aave 2e..?

 Jo bos ne _aave Ae4le mare `avanu& Ae jrurI n9I.

 Ae bosvaXI tarI mane kem jvab Aape 2,e joto n9I hu& Aa vDI v&tak Ane v&tak mogrI b&Nne =ak p/em 9I lw 2u&, joto n9I , tne `br 2e v&tak e4la mo&3a 2e.

 Juvo bos me tmne v&tak lavva ma4e fos$ nhto kyo$. tme je mXe te wpaDI lavo Ae4le mare Ae `a; levanu&. MaarI potanI co;s jevu ka&; hoy ke nhI.

 Ae nFf4 tarI co;s nI  AesI kI tesI, Ane tu vXI kay& 2okrI 2e to tare co;s levI pDe, ha..ha..ha..

 Boas jmtI v`te bhu w&cI namaro , juvo yar Aa =ak hu& nhI `w. mMmI mne 2u^do AapI de.

 Jo nFF4 tara bapa nu man , 2u^da `a; `a; nej gal pr te `Il kya$ 2e., joto n9I Fle4nI Aek p8 2okrI Ao tne la;n martI n9I.

 Jo mMmI Ae vat na krI=., Aap8a Fle4nI b0I 2okrI Aone Aap8a bos no Sv-av `br 2e. Ae b0Iyo tne sasu trIke clavI le=e p8 bos ssra 9vane layk n9I.

 Ae4le kul ke4lI 2okrI Ao ne tu Aa 3r nI vhu bnavvano 2e sala nFf4, bap nu& nam Fle4ma& bdnam kre 2e.

 Je sacu 2e te 2e. , A5vaDI ya ma&  {a8 var  v&taknu& =ak bnavo 2o. te  Fle4 Aa`anI 2okrI Ao AapDo Ae&5vaDo juve 2e.

 =u& 2okrI Ao  AapDa Ae&5vaDanI jasusI kre 2e..  nFf4 na mMmI bIcara b3va; gya.

 to =u& ma, Aa 3r nI  vhu 9vu& Ae ka&; jevI tevI vat 2e.

 haSto nFf4 nI ma jotI n9I Aa AapDa Aek na Aek n&g ne , `br nhI AapDa Fle4nI ko8 bIcarI h=e. ALya nFf4 Aajkal kone la;n mare 2e , pela pa2X na Blok vaXa babu-a; nI ke p2I h@  Fle4na cermenI 2okrI ne j la; n mare 2e.

 juvo bos Aa Aek Ait A&gt vat 2e. Aam tme mne p/+n pu2I na =ko.

 cl cl p/+n vaXI na jo; hoy to, hu& taro bap 2u ke tu maro bap 2e.

 Ae gme te hoy p8 hu& Aa =ak nhI `w. `br nhI& Aa`a Amdavadna v&tak kem AapDa 3r ma&j Aave 2e.

 Jo nFf4 cl jo `a; le , v`t na bgaD.

 BaIcaro nFf4 2ano mano je4lu =ak htu& te tmam `a; le 2e , `ava krat Ae gXI jay 2e. 9oDI vare 3rma& =a&it 9ay 2e. b0a jmI prvarI ne AagX na rum ma& besva jay 2e. knu-a; 4IvI ne mcDe 2e. nFf4 ka&ska ne ma9a na`I ne p4Iya paDe 2e. nFf4 na mMmI rsoDama prvarI ne phelI var Ae&5vaDa ne kagXnI ko9XI ma& -rI  ne  2ek Fle4 nI bhar munsIpalI4I nI kcrape4I ma na`I Aave 2e.  nFF4 na mMmI Jyare pa2a Aavta hoy 2e Tyare fle4na cermenI 2okrI mMmI nI same jo; ne mlke 2e.  v&tak nu& =ak Aek 3rma& ke4lu& prIvt$n lavI =ke 2e.  Aek be klak 9ay 2e ne nIce 9I jysu` nI bumo pDe 2e. knu-a;…..Ao knu-a;…. Knu-a; gelerI nI bhar Aave 2e.

 Calo yar =u& 4a;m bgaDo 2o. 

 Knu-a; jysu` nu& mo juve 2e. Ane khe 2e , na yar v&tak leva tme jav , =akvaXI tmne gme 2e mne  nhI&.

 Jysu` rabeta mujb gu&cva; jay 2e ne p2I Aena nana mgj  pr v0are bojo pDe te phela v&tak leva =ak make$4 trf jto rhe 2e.