zlogo.gif (1294 bytes) ...AoXI zoXI pIpX pan, f; Ae paDyu zazI nam...
rojbroj
phelu su`
=o0

;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)

kNya p, 5, 8

baX

baXa

p

pulikt, ipyuq,pt&jil,prm,pi9k, pra=r,prIml,p/eml,pars,pla=,p/em, pr&tp,pdmj,pirtoq,p/=a&t,pjRNy,pv$, p/-at,pLlv,prag,p/i9t,pvn, ip/ya&=u,p/bae0,pa9R,ip&kl,ip/ym,p/aj&l, puiln,p/eirt, ipnak,pavn,p/tul,pUqn, prIixt,ip/ya&k,p/9m,praTpr,pUjn, p/Iit=,pU@l,pu8eR=,p/nIl,p<9k,p/-av, p/i8t,p/itt.

pNna,p/exa,p8aR,piv{aa,pdmja,
p/-Uta,p<9I,pre=a,pra,plk,
pa9RvI,pavnI,p/k<it,pu*ya,pairjat,
p&ikt,p<(vI,p/-a,puiQ4,pragI,pIyUqa,
paqRtI,pU8aR,p/a9Rna,paElaemI,pu=a;,
pUvaR,pUvRja,paEvIR,p<i9ka,paey8I,
p/ceta,p/-Uit,p/kIitR,p/tIit,p(ya,
p/sNna,pir&da,p/9ma,p/acI, p/a9IR,p/a&jlI,p/er8a,plk.

Top, Bottom

5

5akur, 5akaer.

5umrI.

Top, Bottom

8

Top, Bottom

WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)
ra=I meqA, l, ;
v<q-b, v, w
im9unk, 2, 3
kk$ •D, h
is&hm, 4
kNyap, 5, 8
tular, t
v<iĽk •n, y
0n- 0, f, 7
mkr `, j
ku&- g, =, s
mIn d, c, z, 9
WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)
bara`DI k, `, g, 3, c, 2, j, z, 4, 5, D, 7, 8, t, 9, d, 0, n, p, f, b, - m, y, r, l, X, v, =, q, s, h, A, ;, w