zlogo.gif (1294 bytes) ...AoXI zoXI pIpX pan, f; Ae paDyu zazI nam...
rojbroj
phelu su`
=o0

;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)

ku&- g, =, s

baX

baXa

g

igirn,gaEra&g,ggn,gvR,
guj&n,gvIR=,guru,gaepn,
gIte=,gaepal,gaEtm.

gagIR,igra,gIitka,gu*ya,
g/IQma,gaEra&gI,gaepI,girma,
ga9a,igirja, gaErI,gaErvI.

Top, Bottom

=

=imt,=i=n\,==a&k,=adURl,
=a&tnu,=u-m\,=u-a&g,=Ita&=u,
+yaml,=aEnk,=o-n,=alIn,
i=va&g,=a╝t,i=ven,=mRn,
=ei8k,=Elen,=i=.

[aI0r,[aIka&t,[av8,[aI,
[aIku&j,[aut,[aIna9,[aeys\,
[a)0ey,[ae8Ik,[aeya&k,[aInIl,
[aeya&g,┐laek,┐vetketu.

=ic,=vRrI,=Lya,=imRlI,=a`a,
=imta,=vaR8I,i=LpI,=u-a&gI,
=Itl,i=`a, =a&-vI,=El,
+yama,=Elja,=ElI,=efalI,
=ikt,i=ba,i=va&gI,i=i=r, .

[a)0a,[auit,[av8a,[aav8I,
[aIini0, [aIn&da,[a/eya,[ae8I,
[aIp8aR, [aeya&=I,┐veta,┐vetl.

Top, Bottom

s

sTy,snt,spn,sm9R,svR}a,
sill,s&kLp,s&ket,s&gm,s&-v,
iSmt,saihl,sIta&=u,saEMy,
sude=,su0a&=u,saErv,saehm,Snehl,
saEiml,sxm,saEirn,su[aut,sakar,
suk<t,sveR=,s&Skar,sjRn,Sp&dn,
sujn,smSt,sai]vk,SviPnl,sirt,
sva&Rg,saxr,sa9Rk,sIimt,s<jl,
Stvn,sun&d,surMy,suketu, saEr-.

Sm<it,saEMya,Stuit,soih8I,suhagI, simra,sraeja,suhanI,sagirka,slIna, s&Sk<it,suke=I,suceta,sa&vrI,slonI,
is│a,sur&gI,sujata,su&g0a,suic{aa,
sairka,sul-a,suvas,suhasI,su[auta,
surja,s<iQ4,Stvna,iS9ra,sUyaR,
soinka,Svra.

Top, Bottom

WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)
ra=I meqA, l, ;
v<q-b, v, w
im9unk, 2, 3
kk$ •D, h
is&hm, 4
kNyap, 5, 8
tular, t
v<i╝k •n, y
0n- 0, f, 7
mkr `, j
ku&- g, =, s
mIn d, c, z, 9
WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)
bara`DI k, `, g, 3, c, 2, j, z, 4, 5, D, 7, 8, t, 9, d, 0, n, p, f, b, - m, y, r, l, X, v, =, q, s, h, A, ;, w