zazi.com ...p/Ty&ca... AiStTv& ... igrI= desa; ... HyuS4n,4eKsas, yuAesAe

Send To Friend

0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`

=o0,

Alpzlk ,
wzrDa ,
p/Tya&ca,
hXahX,
yayavr ,
Svnad
mhefIl ,

mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a  ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI
,
lok ivcar ,
tmara ivcar
,
Font Download , zazi@zazi.com

    AiStTv& A9va "Tv& AiSt" Ae4le tu& 2e. Aa tu& Ae4le ko8 ? tu& Ae4le pelI =iKt ke jena9I Aa s<iQ4nu& sjRn 9yu&.Aene Aap8e ;vr khIAe ke -gvan,k<Q8 kHIAe ke ram ke p2I ALlah khIAe ke ;su Aem&a k=o frk n9I p6to. Aa =iKtnu j bIju& nam 2e AiStTv.mtlb ke -gvannu& ko; Alayd&uAiStTv n9I pr&tu AiStTv Ae j -gvan 2e. Ae j ram 2e Ae j rhIm Ae j tme 2o Ae j hu& 2u&. Aa sarI saiQ4m&a jenu& p8 AiStTv 2e te b0u& j -gvannu& p 2e. 2t&a Aek vat smjva jevI 2e.Ane te Ae ke AiStTv sda VyKt n9I hotu&.puq Ane pk<it sdaAe AVyKt hoy 2e.Ane pk<it Jyare 8 gu8onI pk6m&a fsay 2e Tyare te s<iQ4 pe VyKt 9ay 2e.Aeno A9R Ae 9yo ke je AVyKt 2e tenu& AiStTvto 2e j p8 te ;iNYaatIt hova9I Aap8ne de`atu& n9I.hva Ane Avka= de`ata n9I to =u& Aenu& AiStTv j n9I Aem khevay ? -le Aap8ne ko; cIj de`atI n hoy p8 Jo mnm&a Aeno -av 9ay to tenu& AiStTv2e j Aem manvu& rHyu&. te9I j gItam&a kHyu& 2e ne ke

"n Asto ivte -avŠ,n A-avŠ ivte stŠ"     

    gya A5va6IAe j me& 4IvI wpr Aek pogam Joyo jem&a " 6akR me4r Ane 6akR AenR " A&genI ccaR krvam&a AavI htI.Aajna `goX =aiSAo Ane -Oitk =aiSAo Aeva in8Ry wpr AaVya 2e kejene Aap8e Avka= ke =UNy khIAe 2IAe te jga " 6akR me4r9I ,AeN4I me4r9I" Ae4leke AQy tTv9I -relI 2e. Ane tem&a rhelI =iKt guTVaakqR89I ivnI 2e. jene "AeN4I gevI4I,ke 6akR AenR"nu& nam Aapvam&a AaVyu& 2e.Aa "6akR me4r Ane 6akR AenR " s<iQ4na sjRnm&a Ane tenI kayRvahIm&a kevo Ane ke4lo -ag -jve 2e te A&ge teAo h su0I ko; coKks in8Ry krI =Kya n9I. 2t&a Aa ivanoAe Ae4lu&to sabIt kyuR& 2e ke Aa ivvnI b0Ij inhairkaAo Aek bIJa9I dUr ne dUr -agtI Jay 2e,Ae4lu& j nhI&p8 AemnI -agvanI git v0tI Jay 2e.Aam 9vanu& Aek j kar8 ho; =ke Ane te Ae ke ko; Aat =iKt Aa b0I inhairkaAone Aek bIJa trf AakqRvane bdle Aek bIJa9I dUr h6sele 2e.te9I j tene "AeN4I gevI4I" nu& nam Apayu& 2e.Jo Aam j hoy to Aa b0I j inhairkaAo AeklI A4ulI An&tnI yaa krt&a krt&a An&tna g-Rm&a j Ky&ak s&ta; j=e ne ? =UNy kho ke Avka= kho ke p2I An&t kho p8 pUveR AVyKt Aa s<iQ4 tem&a9I j VyKt 9; Ane tem&a j tena ko; guPt pe4aXm&a pa2I AVyKt 9; s&ta; jvanI.

    " AVyKtadIin -Utain, VyKt m)yain -art,
        AVyKtin0naNyev t ka pirdevna " gIta

" =UNyM&a9I s<iQ4 wTp 9; Ane te pa2I =UNym&a j -XI j=e" Aeva Aap8a iqmunIAona iv0anm&a =u& Aaj sTy 2Upayu& h=e! =UNy ke Avka= Ae4le k=u& j nhI 2t&a Aa =UNy,Aa Avka=,no -av Aap8u& mn sm =ke 2e,Ane te9I j khI =kay ke =UNynu& AiStTv to 2e j. Ane Aa AiStTv Aej ;vr.A9aRt ;r Ae4le =UNy te9I j to tene "neit neit " khevayo h=e ne ?

Jo Avka=nu& AiStTv n Hot to AiStTvne p&agrvano Avka= rhet `ro ?