zazi.com ...p/Ty&ca...

wzrDa ,
p/Ty&ca,
hXahX,
yayavr
mhefIl ,

mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a  ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI
,
lok ivcar ,
tmara ivcar


“su` du`no saco sa9I    im{a”

s&sarna drek s&b0oma& sO9I c7Iyto s&b&0 Ae4le im{atano s&b&0.  prSprne  jeva hoy teva iSvkarI  AekbIjanI sarI `o4I x8oma sa9 Aapvo te im{atano phelo 0m$ 2e.

 Aajna smyma sama@k d/Q4Iko89I jo;=u& to mo4a -agna ma8so na mo7e Aevu sa&-XIAe 2Iye ke ko;p8 jatna Vyvharma Jya& A&gt iv[vsnIytanI babt hoy Tyare sgavahlama na pDvu p8 im{ano sa9 gme teva kpra s&jogoma levo. Aap8e  manvIAo s&b0o ba&0IAe  2Iae Ane tema 3inQ4tana dava p8 krIAe 2Iye p8 tema ‘im{a-avno’ A-av hova9I  Aava s&b0oma Aek p/karnI lxm8 re`a AavI jay 2e. im{a hovu Ane im{a jeva hovu Aa b&Nne ma jmIn Aasmanno frk 2e. im{atama je be0Dkp8u& Ane hu&f jtavvama Aave 2e tevu Any s&b0oma n9I hotu.

 im{a vgrnu& @vn Ae ij&dgInI kmnisib g8ay. 38a ma8sone im{a n hova iv=e gOrv hoy 2e. `ru& jota ij&dgInI drek x8oma sh-agI 9ay Aevo im{a n hoy to @vnnI sa9$ktano mapd&D nIkXI =kto n9I. [aIk<Q8 Ane  sudamanI  im{atane AmIr k grIbnI rIte mulvvane bdle Ae im{atanu m<Lya&kn “h/dyna vE-v” nI rIte krvu jo;Ae. d/OpdI na& pa&c ptI hova 2ta potanI  mnoVy9a  [aIk<Q8ne khe 2e. Aa hKk9I khevu& Ae bhu mo4I vat 2e. [aIk<Q8 d/OpdI ne s`I khe 2e. teAo vCceno

‘sa~y-av’ im{atanI  Ad/-ut imsal 2e. tema --Oitkta Ane saiTvktano sugm smNvy 2e. im{a9I iv=eq k=u j ‘A&gt’ ho; j na =ke.

 im{atama  b0u saru 9ay j Aevu n9I hotu p8 `rab n 9ay AenI tkedarI jrur hoy 2e. tema Sva-avnI nkaraTmk babtone SvIkarI levama Aave 2e Ane Aek var Aa iSvkar 9; jay p2I Tya& dgo,;qa$, nfrt ke Sva9$nI   -avna ke v<itne Avka= j n9I hoto. AlbTt im{a ma4e jtu krvanI -avna b&ne pxe hovI jo;ye. ij&dgI nI =tr&jma im{ano mhoranI jem wpyog kid n 9ay , p8 im{aoAe mhorane AevI rIte clavva jo;yeke drek x8one @tta p8 jvay ne m8ta p8 jvay.

 SamaNy rIte vEcarIk Aekta ke jema Aek im{a bIja im{a jevI j ivcarsr8I 0ravto hoy 2e. Aam ‘jevu j hovu Ane jevu j krta rhevu’ nI Aa0ar=Ila wpr im{ata n-tI hoy 2e. vXI Aek bIja ma4e ‘`a{aI’ hovI ke Aek je 0are te bIjo p8 kr=e j Ae   mhTvnI babt 2e. im{atama pu2vanu Ao2u hoy 2e Ane krvanu v0are hoy 2e.

 Jo iv[vna flk wpr njr krI=u to sidAo9I ‘im{a-ave’ j ko;p8 Vyikt ke de=ne taya$ 2e. mE{aI-av hovone Sva-aivk p/ik/ya 2e p8 Aema ghnta ne pamvI shelI n9I.b0a j b0ana im{a 9; =kta n9I kar8 ke drek VyiKt wpr iv[vas n9I m<ik =kato , drek wpr hKk n9I krI =kato, drek ne mnnI vat n9I j8avI =katI ke drek ne Svjn hova 2ta potana n9I g8I =kata. p8 jene Aa b0ama&9I VyKtI iv=eq g8I Ae Ae j saco im{a.

 im{atama Tyag hoy  Ane pDkar p8 hoy , iv[cas hoy Ane kso4I p8 hoy , mjburI Ane frjo p8 hoy temj SvIkr hoy Ane hKk p8 hoy.

 Jya& ‘Ame’ ma& ‘hu’ sama; jay tej sacI im{ata.